"Als voorzitter moet je zelf ook actief zijn" Chinese Muur Zijn naam staat geregeld in de Capelse nieuwsbladen. Leo Snijders is dan ook erg actief in het jeugdwerk in zijn woonplaats Capelle aan de IJssel. Zijn motivatie hiervoor? "Ik vind het gewoon heel erg leuk werk." Vrijwilligers "Ik heb geluk dat ik bij Heineken in dagdienst werk, anders zou ik dit jeugdwerk niet kunnen doen", vertelt Leo Snijders. Hij werkt sinds 1980 bij Heineken en is electrobesturings- technicus in de Zoeterwoudse brou werij. Eveneens sinds 1980 is hij actief in het jeugd- en jongerenwerk in zijn woonplaats. Werk waar hij eigenlijk steeds meer is ingerold. "Het begon met het organiseren van thema avonden in een jeugdhonk in onze ste avond kwam er niemand opdagen, de tweede volgde er één en lang zamerhand kwamen er steeds meer opzetten." De voetbaltoernooien zijn nu niet meer weg te denken uit de Capelse buurt. Het jeugdhonk vormt een onderdeel van de stichting Buurtcentra Oost- gaarde. Leo werd eerst lid van het Al gemeen Bestuur van deze stichting, wijk Oostgaarde. Daar kwam op vrij dag en zaterdag een vaste groep jonge ren bij elkaar, die eigenlijk wel eens wat anders wilde dan alleen maar dis co. Ik heb voor deze jongeren andere activiteiten op touw gezet, zoals the ma-avonden over bijvoorbeeld voet balvandalisme. Ook heb ik sprekers uitgenodigd om over een bepaald on derwerp te praten. De jongeren waar het om ging waren bepaald geen lie verdjes. In het begin was ik dan ook niet meer dan een uitsmijter. Niet temin kwamen steeds meer jongeren de thema-avonden bezoeken. Ze wil den ook graag, want ze hadden er zelf om gevraagd." Later ging Leo Snijders ook voetbal toernooien organiseren. "Maar daar moest natuurlijk wel voor getraind worden. Elke woensdagavond. De eer- later van het Dagelijks Bestuur en tegenwoordig mag hij zich voorzitter van de stichting noemen. "Maar een voorzitter moet zich ook heel erg be trokken voelen bij de activiteiten, die georganiseerd worden", vindt Leo. "Je moet als voorzitter veel contact on derhouden met de gemeente. Eigen lijk is vandaar uit de bal gaan rollen. Oostgaarde is een grote wijk. In een deel van de wijk staan drie flats, die sa men ook wel de Chinese Muur worden genoemd. Er wonen veel kin deren van gescheiden ouders en de meeste mensen moeten rondkomen van een minimum inkomen." Het was Leo Snijders (rechts) vóór een rondvaarttocht met leiding en Capelse kinderen in het Rotterdamse Plaswijck dan ook niet verwonderlijk dat er al snel ook activiteiten voor de jongere kinderen werden georganiseerd, tegen een betaalbaar bedrag. "We gingen zomerkampen voor de kinde ren van zes tot en met twaalf jaar hou den. Er zijn zo veel kinderen in onze wijk die uit verveling niet weten hoe ze de zomer moeten doorkomen. Bo vendien hebben de ouders vaak het geld niet om lang op vakantie te gaan. De eerste kampen waren heel primi tief. We gingen toen met 35 kinderen naar Limburg en sliepen in tenten. Nu gaan we elk jaar naar een andere plaats. Dit jaar is dat Arnhem." Er volgden diverse andere activitei ten, zoals een spelweek met basketbal en volleybal tijdens alle schoolvakan ties, muziekcorpsen en spelletjes op Koninginnedag, tienertrail en een cursus Recreatie en Sportleiding Alge meen. Dat laatste wordt in samen werking met de gemeente georgani seerd. Leo Snijders houdt zich met de organisatie van de activiteiten bezig, maar voert niet alles zelf uit. "We heb ben een groot aantal vrijwilligers, dat meehelpt. Als je bijvoorbeeld met kin deren uitstapjes maakt, moet je er voor zorgen dat er twee begeleiders zijn voor elke groep van tien kinderen, fe moet wel, want je kunt het niet ma ken om onderweg een kind kwijt te ra ken. Hoewel dat nog steeds je grote angst blijft. Hoe goed je het ook orga niseert."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 26