Afscheid AA. van der Heyden Jubileum H.JA. Boesten Jubileum W.J. Heida Jubileum W. de Vries Den Bosch - De heer A.A. van der Heyden hield op 24 april in het Heineken Ontspannings Centrum zijn afscheidsrecep tie. De heren Visser en Van Gog spraken de heer Van der Hey den toe. In hun toespraak werd zijn loopbaan belicht. De heer Van der Heyden is bijna 31 jaar als Vrachtwagen- en Kelder- bierwagenchauffeur werkzaam geweest. Zij spraken hun waar dering uit voor de grote inzet en de collegialiteit, die hij tijdens zijn dienstverband altijd heeft getoond. De heer Van der Hey den kreeg een fietsendrager ca deau. Nadat de vele aanwezi gen de heer en mevrouw Van der Heyden de hand hadden ge drukt, volgde nog een zeer ge zellige receptie. Nuth - In het sfeervolle bruin café Spee in het Limburgse Echt werd 19 april het 25-jarig jubi leum gevierd van de heer H J.A. Boesten. Hij is werkzaam als Groothandelsvertegenwoordi ger in de regio Midden-Lim burg. Hij startte zijn loopbaan in de toenmalige drankenhan del Boesten in Heerlen. In de af gelopen 25 jaar is de heer Boes ten voor de vele afnemers in de regio een bekend en gewaar deerd gezicht geworden. Met het oog op de (eveneens 25-jari- ge) Amstel Gold race sprak de heer Van Hilten de jubilaris in wielertermen toe. Er waren zeer veel mensen aanwezig om de heer Boesten en echtgenote te fehciteren. Alkmaar - In de ontvangstruim te 'De Mouthoek' in het ver koopkantoor van het hore- cagebied Noord-Holland, werd op 26 april een receptie ge houden ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de heer W.Y. Heida. Na de vooront vangst door het management team werd de heer Heida, ver gezeld van z'n echtgenote en zoon, toegesproken door de heer Verlaan. De spreker be lichtte de loopbaan van de jubi laris. De heer Heida is zij n loop baan begonnen als chauffeur bij Heineken-agent Veen in Bever wijk en is in de loop der tijd groothandelsvertegenwoordi ger in het horecagebied Noord- Holland geworden. In zijn dankwoord verzocht de heer Heida aan de aanwezigen om de receptie vooral informeel voort te zetten. De vele aan wezigen gaven aan dit verzoek gehoor. Bukavu - Onder de kop 'De heer W. de Vries: de grote tove naar 25 jaar in dienst bij Heineken' werd in het perso neelsblad 'Bralima Contact', het zusje van Vers van 't Vat in Zaïre, het jubileum van de heer de Vries aangekondigd. Hij kreeg 'de grote tovenaar' als bij naam omdat hij als geen ander machines weer aan de praat wist te krijgen. De heer De Vries trad op 1 december 1964 in dienst bij Heineken en werd opgeleid voor een functie in het buitenland. Na zijn opleiding ging hij naar Brazzaville (Kon go), Mbandaka (Zaïre), Kuala Lumpur (Maleisië), wederom naar Brazzaville en tenslotte naar Bukavu, waar hij momen teel werkzaam is. De heer de Vries werd in het bijzijn van zijn vrouw en vele kennissen in het zonnetje gezet door de heer E. Lemaire, directeur van de vesti ging.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 25