Gezamenlijk afscheid J. Craane, C.J. van den Heuvel en A. Kivits Afscheid J. Strating Den Bosch - In de Cambrinus- kelder werd 20 april afscheid genomen van de heren Craane, Van den Heuvel en Kivits. Alle drie waren zij werkzaam in de Bossche brouwerij. De heer Craane maakt na een dienstverband van 35 jaar ge bruik van de VUT-regeling. Na dat de heer Craane met echtge note was ontvangen door de heer Ubbink, werd hij toege sproken door de heer Koch. In de functie van smeerder heeft de heer Craane er altijd voor ge zorgd dat alles 'gesmeerd' liep in de brouwerij van Den Bosch. De heer Craane is meer dan 10 jaar lid geweest van de Bedrijfs brandweer, waar hij de rang van brandwacht eerste klas behaal de. De laatste jaren was de heer Craane beheerder van de 'Pipo- wagen', waarin gereedschappen en andere materialen wor den verzameld. Als aandenken werd een model van deze wa gen overhandigd. De heer Van den Heuvel werd samen met zijn echtgenote ont vangen door de heren Ubbink en Westra. De heer Westra dankte de heer Van den Heuvel voor de vele jaren dat hij zich heeft ingezet voor de onder neming. Zijn loopbaan werd be licht door de heer Dousi. De heer Van den Heuvel is begon nen bij de Inpakker. De langste tijd heeft hij als etiketteerder aan colonne 8 gewerkt. Hij beëindigde zijn loopbaan bij de afdeling Algemene Dienst Ver pakken. De heer Kivits nam van Heineken afscheid als mede werker Kwaliteitscontrole. Na ontvangst door de heren Ub bink en Westra, werden de heer en mevrouw Kivits naar de goed bezette Cambrinuskelder begeleid. De heren Westra en Römkens spraken de heer Ki vits toe. De heer Kivits werd aangenomen als produktie- medewerker in de bottelarij in Den Bosch. Hij viel meteen op als goede werker. In de loop der tijd heeft de heer Kivits de func tie van Kwaliteitscontroleur ge kregen. troduceerd in het brouwerij laboratorium op de afdeling aroma en smaak, waarvan hij in 1971 hoofd werd. In 1979 werd hij benoemd tot hoofd Centraal Analytisch Laboratorium. De laatste jaren heeft hij vooral de introductie van de techniek van de massaspectrometrie (ge avanceerde analysetechniek) begeleid. In zijn dankwoord zei de heer Strating dat hij alle ver trouwen had in zijn opvolger, de heer Verhagen, en dat hij blij was dat hij hem nog heeft mo gen inwerken. Zoeterwoude - De heer f. Stra ting nam 1 mei afscheid van Heineken. Hij is 30 jaar werk zaam geweest op het gebied van analytisch onderzoek van bier. De heer Strating werd toege sproken door de heren Van den Berg en Verhagen. Als specialist heeft hij aan de wieg gestaan van het bieraroma-onderzoek. In de loop der jaren heeft hij de ze onderzoeksmethode gein-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 24