Uit een ander vaatje getapt Uit een ander vaatje getapt is een rubriek met korte berichten uit binnen- en buitenland over de ontwikkelingen in de bier-, gedistilleerd- en frisdrankenmarkt. Van de telex gescheurd, uit de kranten geknipt en op deze pagina bijeengebracht. Ongenuanceerd Miljardendeal Pepsi met SU Verbod drankverkoop slijter onjuist Jaarcijfers Bols Bass verkoopt Crest-hotels Alcoholvrij bier in Frankrijk Milieuvriendelijk frisdrankblikje Geen pils tijdens school Herkomst produkt op etiket Bier smaakt naar bier Reed vroeg om Heineken (De inhoud van deze rubriek valt buiten de verantwoording van de redactie) De postbus 51 campagne 'Drank maakt meer kapot dan je lief is' schiet zijn doel voorbij. Dit staat in de TNO-uitgave 'Hoe gezond is gezellig'. Volgens de schrijvers krijgt de consument zo langza merhand de indruk dat je niets meer mag eten en drinken. Ook staat daarin nog te lezen hoeveel alcohol iemand per week kan drinken zonder gevaar voor de gezondheid. Een volwassen man zeventien glazen alcohol per week en een vrouw elf .Als ze tenminste niet zwanger is of wil worden. (Uit het Parool van 26 maart) PepsiCo en de Russische re gering hebben de grootste trans actie getekend, die ooit gemaakt is tussen een Amerikaans bedrijf en de Sovjet-Unie. Het gaat om een ruilhandel, die volgens A- merikaanse berekeningen goed is voor drie miljard dollar. De Sov jets krijgen veel meer Pepsi dan nu het geval is, waarvoor zij beta len met hun meest ge renommeerde wodka merk, Sto- lichnaya, alsmede tien tankers en vrachtschepen. De nieuwe overeenkomst stelt PepsiCo in staat het aantal plaatsen waar de cola wordt gebotteld meer dan te verdubbelen. De volgende fase is de verkoop van het produkt over het gehele land in de ge makkelijker te behandelen lich tere blikjes en plastic flessen. (Uit de Telegraaf van 10 april) Een woordvoerster van WVC heeft verklaard dat het krantebe- richt over het kabinetsplan om de verkoop van alle alcoholhouden de dranken bij slijters onder te brengen onjuist is. Zij verklaarde verder dat staatssecretaris Si mons gezegd heeft dat hij wèl wil gaan bekijken of er onderscheid gemaakt moet worden tussen port, wijn, bier, sherry en gedistil leerde dranken. (Uit Foodpress van maart 1990) Het nettoresultaat van N.V. Bols Koninklijke Distilleerderijen Er ven Lucas Bols is in 1989 met bij na veertien procent gestegen tot 83,6 miljoen. De verkoop van wijn steeg voornamelijk als ge volg van de overname van C.V.B.G. uit Bordeaux. Ook de al coholvrije dranken namen ver der toe en leverden een hogere bijdrage aan het concernresul taat. De resultaten van de ge distilleerd sector verbeterden ondanks een daling van de afzet. De omzet over 1989 was 1,11 miljard tegenover 1,23 miljard in 1988. Dat komt doordat in de omzet over 1988 de detailhan delsactiviteiten in Nederland nog zijn opgenomen. Deze acti viteiten zijn per 1 januari 1989 af gestoten. (Uit Klare Wijn van april 1990) De Britse brouwerij Bass wil haar Crest-hotels in Groot-Brittanië en Nederland verkopen en zich concentreren op de exploitatie van de Holiday Inn-keten van bij na veertienhonderd hotels over de hele wereld. Bass nam de Holiday Inn-hotels vorig jaar over. (Uit het Algemeen Dagblad van 2 maart) De totale hoeveelheid in 1989 verkochte alcoholvrij bier in Frankrijk is 500.000 hectoliter. Een stijging van 82 procent in twee jaar. Door deze verschui ving in de markt wordt verwacht dat ook het aantal horeca gelegenheden in Frankrijk dat al coholvrij bier verkoopt zal stij gen. Nu verkoopt nog slechts 25 procent van Frankrijks horeca gelegenheden alcoholvrij bier. (Uit International Brewery moni tor) Coca Cola is een proef gestart met een milieuvriendelijk fris drankblikje. Vanaf april worden twee miljoen van deze nieuwe en geheel van staal gemaakte blik jes, voorzien van een poly ethyleen lipje, op de markt ge bracht. Voordeel hiervan is dat het makkelijker met een mag neet uit het huisvuil kan worden gehaald. Het polyethyleen lipje blijft aan het blik vastzitten en veroorzaakt bij verbranding geen milieu-belasting. (Uit Foodpress van 20 april) Onder schooltijd moet de biertap taboe worden voor scholieren. Dat vinden tien directeuren uit Naarden en Bussum. Elke pauze stroomt café De Koperen Kraan in Bussum vol scholieren. De biertap is wel aangesloten, maar de studenten krijgen nog geen pils. De barman tapt pas na vie ren voor hen. De Koperen Kraan is het schoolvoorbeeld, zo willen de rectoren het in elk café in Naarden en Bussum. In Bussum heeft intussen de gemeente zich over de problemen gebogen. (Uit Trouw van 25 april) Consumenten moeten een keu ze kunnen maken uit produkten die wel en produkten die niet zijn gemaakt met behulp van mo derne biotechnologie. De her komst zou daarom op het etiket moeten worden aangegeven. Ook de aanwezigheid van be paalde organismen in het pro dukt zou daarop vermeld moe ten worden. Dit schrijft het instituut voor consumentenon derzoek (SWOKA) in een rapport over consumentenaspecten van biotechnologie. De resultaten zijn aangeboden aan minister Braks van Landbouw, Natuurbe houd en Visserij. (Uit de Volkskrant van 26 april) Bier smaakt naar bier en van veel bier drinken word je dronken. Dat staat in het meinummer van Koopkracht, het blad van Konsu- menten Kontakt. Tot verbazing van de afdeling Bier van deze consumentenorganisatie blijkt dat consumenten geen verschil proeven tussen bier met alcohol en bier zonder. Pas als mensen veel bier drinken merken ze au tomatisch het verschil. (Uit de Volkskrant van 28 april) 'Heineken refreshes the hos tages, other beers can't reach' (Heineken verfrist de gijzelaars, iets wat andere bieren niet kun nen bereiken). Deze parafrase op de Engelse reclameslogan voor Heineken, moet de in Liba non vrijgelaten Amerikaanse gij zelaar Frank Reed gedacht heb ben toen hij in West-Duitsland aankwam. Want het eerste waar hij na zijn bevrijding om vroeg was een Heineken bier en een biefstuk. Reed is 1329 dagen in Libanon in gijzeling geweest. (Uit Today' van 2 mei)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 19