Co Aalbers: interim- manager in China Moeilijke situatie Hij is inmiddels al weer vier jaar weg bij onze brouwerij. Toch houdt hij zich nog bezig met de grondstoffenvoorziening voor de brouwerij in China. Keuze Co Aalbers (66) werkt als interim manager voor Heineken bij de Shang hai Mila Brouwerij in China. Een func tie die hij sinds april 1989 op verzoek van Bert Slootweg, general-manager van deze brouwerij, vervult. Maar wat is een interim-manager eigenlijk? "Een interim-manager is simpel ge zegd iemand die gevraagd wordt ad vies te geven over hoe een bepaald en sporten als surfen en zeilen. Maar toen ze mij voor China vroegen van wege mijn kennis, streelde dat toch enigszins mijn ego. Zo van 'je speelt weer mee'. Bovendien was het een echte uitdaging voor mij." De situatie in China viel Co Aalbers wel een beetje tegen. "De Mila brou- doel bereikt kan worden", vertelt Aal bers. Heineken maakt soms tijdelijk gebruik van oud-medewerkers die dan op uitzendkrachtbasis voor een korte periode adviezen geven. Co Aal bers werd voor China gevraagd van wege zijn specifieke kennis op het ge bied van grondstoffen. Een gebied waarop hij zich bijna gedurende zijn gehele carrière bij Heineken heeft be geven. "Ik begon in 1948 bij de Amstel Brou werij als constructie tekenaar. In 1950 werd ik chef van de mouterij. Sinds die tijd heb ik me bijna uitsluitend met grondstoffen beziggehouden. En na de fusie met Heineken heb ik onder meer de research van grondstoffen ge daan." In 1970 werd Aalbers Chef Grondstoffen voor Heineken Tech nisch Beheer. Een functie waarvoor hij heel wat landen afreisde, op zoek naar betrouwbare leveranciers van bruikbare grondstoffen voor het bier proces. Daartoe behoorden onder meer de landen Argentinië en Korea. Op 9 september 1986 ging hij met de VUT. Een keuze die hij destijds wel overwogen heeft gemaakt. Niettemin koos hij in april 1989 voor de functie van interim-manager. Waarom? "Het werk laat je nooit geheel los. Als je met pensioen gaat, val je toch in een soort gat. Voorheen praatte je voort durend over je werk. Dat hoorde erbij. Nu is dat veel minder. Je krijgt er na tuurlijk wel veel dingen voor terug. Ik klus nu veel, doe veel aan pottenbak ken en houdt me bezig met fotografie werij heeft een ouderwetse mouterij en men weet niet helemaal hoe men met de apparatuur moet omgaan", vertelt hij. "Ook heb ik gekeken naar de lokale grondstoffen. De beschik bare gerst wordt op kleine boeren- bedrijfjes langs de oevers van de Jang- tse-tjiang verbouwd. De kiemkracht van deze gerst laat veel te wensen over. Maak daar dan maar goede mout van. Je krijgt dan heel moeilijk de kwa liteit die Heineken gewend is. Goede gerst vind je in Mongolië. Alleen zijn er nauwelijks mogelijkheden om de gerst naar Shanghai te vervoeren. Im porteren kan natuurlijk wel. Maar dan moet je de deviezen (buitenlandse va luta) die daarvoor nodig zijn wel eerst zelf verdienen. Maar hoe krijg je bui tenlandse deviezen, als je een bier maakt van grondstoffen die minder goed zijn, waardoor de kwaliteit van het bier niet altijd goed is? Want dat verkoopt niet. Het is een vicieuze cir kel, die op de een of andere manier doorbroken moet worden." Daarnaast bekeek Aalbers wat er allemaal aan de technologie veranderd kon worden. "Er waren twee mogelijkheden: of de heleboel slopen, of de bestaande si tuatie zo aanpakken dat er toch nog behoorlijk geproduceerd kan worden." In zijn rapport gaf de heer Aalbers een aantal adviezen ten aanzien van de verbetering van de technologie. "Bij het vermouten van de lokale gerst moesten namelijk veel te veel in grepen gedaan worden om toch tot een goed eindresultaat te komen", verklaart Co Aalbers. Spanning Zijn eindrapport wordt nu in China besproken met de betrokkenen. Daar na zit de taak van Co Aalbers erop. Of gaat hij nu ergens anders, bijvoorbeeld in Afrika, de functie van interim manager vervullen? Co Aalbers: "Ik acht de kans daarop niet zo groot. De ze opdracht vond ik een hele uit daging. Maar hoewel het om een tij delijke klus ging, ken je toch weer een zekere spanning. Je wil alles zo goed mogelijk doen en daardoor bouw je toch een zekere stress op. Ook moet je weer wennen aan een vast werkpa troon. Bovendien heb ik nog zo veel andere dingen, die ik graag wil doen." Co Aalbers «kMhMkK;*! SC &#£S

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 18