Heineken is Heineken om het maar even eenvoudig te zeggen We moeten allemaal meer Europees gaan denken Je drinkt immers niet alleen maar bier om je dorst te lessen Het streven is om voor het einde van 1990 met de nieuwe reclamecampagnes te starten merk. Het doel hiervan was meer inzicht te verkrijgen in de stijl, de werkmethoden en het creatieve talent van de bureaus. De competitie bleef tot het laatste moment spannend. Een groep van Europese managers van Heineken heeft de bureau presentaties beoordeeld en uit eindelijk een keuze gemaakt. J. Walter Thompson bleek het reclamebureau te zijn dat het beste bij Heineken past. Het Europese hoofdkantoor van JWT in Londen coördineert de reclame voor het Heineken- merk. Lokale dochters onder houden de contacten met de Heineken-vestiging in het des betreffende Europese land. In Nederland is dat bijvoorbeeld het bureau PPGH/JWT, geves tigd in Amsterdam. Samenhang Voorheen was het zo dat per land voor het merk Heineken een reclamebureau werd ge kozen. "Hier komt nu verande ring in. Het doel is meer een heid en samenhang tussen de verschillende Europese landen te creëren. We willen nu juist de nadruk op de overeenkomsten leggen en niet de verschillen benadrukken in de campag nes", legt Gert Jan Vuyk uit. Meer eenheid in de reclame-ui tingen wordt door een aantal ontwikkelingen steeds noodza kelijker. "De grotere toeganke lijkheid van de media, bijvoor beeld de komst van satelliet televisie, maakt het mogelijk dat we in Europa eikaars com mercials kunnen bekijken op tv." Deze commercials mogen niet teveel van elkaar afwijken, anders wordt het alleen maar verwarrend voor de consu ment. "We streven er naar om het merk Heineken binnen de verschillende landen van Euro pa zoveel mogelijk op dezelfde manier te positioneren en te communiceren. Heineken is Heineken om het maar even eenvoudig te zeggen", vertelt Vuyk. De nieuwe werkwijze past be ter in het Europa van tegen woordig en van de toekomst. Ook op andere gebieden dan marketing en reclame zal er in de toekomst meer worden sa mengewerkt en gecoördineerd op Europees niveau. "We moe ten allemaal meer Europees gaan denken. Europese samen werking heeft immers grote voordelen. Denk alleen maar aan het onderling uitwisselen van kennis. Of aan de kostenbe sparingen door bij wijze van spreken niet twee keer hetzelf de wiel uit te vinden", aldus Gert Jan Vuyk. Het idee om voor het merk Heineken in Europa een ge coördineerd reclamebeleid te voeren bestaat al enkele jaren. De verandering van het recla- ees niveau mebeleid is een Europese aan gelegenheid, waar marketing- specialisten binnen Heineken Europa al enkele jaren mee be zig zijn. Humor Het is niet mogelijk om hele maal géén onderscheid te ma ken tussen de verschillende landen in Europa. Er moet wel enige flexibiliteit zijn. Binnen de Europese strategie moet er rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden. De positie van het merk Heineken, het gedrag van de consumenten, het concurren- tieveld: het zijn allemaal facto ren die meespelen. De bekende slogan 'Think global, act local' is hier dan ook zeker van toe passing. "Binnen de strategie kunnen de reclamecampagnes per land verschillen. Die vrij heid bouwen we wel in. De in Nederland zo populaire dag bladadvertenties, die inspelen op de actualiteit, zouden an Gert Jan Vuyk ders niet meer mogelijk zijn. Bij een produkt als bier spelen emoties, zoals bijvoorbeeld ge zelligheid, een belangrijke rol. Ze voegen extra waarde toe aan het produkt. Gert Jan Vuyk: "Je drinkt immers niet alleen maar bier om je dorst te lessen. Hu mor kan een belangrijk ele ment in een reclamecampagne voor bier zijn. Helaas is gevoel voor humor zeer moeilijk te ex porteren. Nederlanders hou den van heel andere humor dan Fransen of Grieken. Het is dus moeilijk om bepaalde emoties eenduidig naar de consument te communiceren." "Er komt dan ook niet één cam pagne voor geheel Europa. Mis schien dat het in de toekomst wel zover komt. Die kans is gro ter geworden aangezien we nu met een netwerk werken. Het streven is om voor het einde van 1990 met de nieuwe recla mecampagnes te starten."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 15