In Memoriam Leo van Munching senior Onderzoek naar concernstructuur Leo van Munching senior, de grondlegger van Van Munching Co. Inc., is enige tijd geleden op 88-jarige leeftijd overleden. De Heineken-organisatie heeft veel aan de heer Van Munching te danken. Het was onder zijn leiding dat het succes van Heineken bier in de Verenigde Staten gestalte kreeg. Al vele ja ren is de V.S. de belangrijkste exportmarkt van Heineken. Het eerste contact tussen Leo van Munching senior en Heineken vond in de jaren der tig plaats op een schip midden op de Atlantische Oceaan, er gens tussen Rotterdam en New York. Van Munching was bar- manager aan boord van het schip. Hij raakte aan de praat met de export-manager van Heineken, die op weg was naar de V.S. om daar de mogelijk heden voor introductie van Heineken bier te onderzoeken. Leo van Munching zag op de Amerikaanse markt een rooskleurige toekomst voor het produkt en bood zijn diensten aan. De verkoop van Heineken bier steeg in die vooroorlogse jaren sterk door het vele werk dat Leo van Munching samen met importeur Austin Nichols verrichtte. De Tweede Wereld oorlog gooide roet in het eten en de import van Heineken bier was in die jaren nihil. Na de Tweede Wereldoorlog pakte Van Munching de draad weer op. Hij besloot zijn eigen firma op te richten nadat hij de toen malige Raad van Bestuur van Heineken had overtuigd van de noodzaak van een eigen impor teur voor de Verenigde Staten. Van Munching en Co. Inc. heet te de nieuwe firma, die voor zichtig begon met slechts enke le personeelsleden. Maar onder zijn bezielende leiding groei den zowel de onderneming als het Heineken-merk gestaag. Door zijn inzicht in de markt en tomeloze inzet heeft Leo van Munching senior duidelijke lij nen op het pad van succes uit gezet, waarlangs zijn zoon, Leo van Munching junior, de onder neming verder kon uitbouwen. Met het verscheiden van Leo van Munching senior is een bij zonder en toegewijd man heen gegaan, die voor de Heineken onderneming buitengewoon veel heeft betekend. Tijdens de persconferentie over het financieel jaarverslag 1989 kondigde de Raad van Bestuur het voornemen aan om het or ganisatiebureau McKinsey on derzoek te laten uitvoeren naar de meest effectieve organisatie vorm van de concernleiding voor de jaren negentig. Door de internationale ontwik kelingen vraagt de Raad van Be stuur zich af of de decentrale structuur, zoals die begin jaren tachtig bij Heineken is geïntro duceerd, ook in de toekomst moet worden gehandhaafd. Bij het onderzoek worden betrok ken de afdelingen Regionale Coördinatie, de Directoraten Marketing, Financiën, Tech niek/Technologie, Human Re sources en de service-af delingen Heineken Marketing Services en Heineken Tech nisch Beheer. De heer Van Schaik gaf op vra gen van journalisten duidelijk aan dat dit volledig los staat van de reorganisatieplannen voor Heineken Nederland. "De in tentie om een dergelijk onder zoek uit te voeren bestond al geruime tijd en werd vooral in gegeven door de internationale ontwikkelingen zoals bijvoor beeld het steeds meer wegval len van grenzen in Europa. De keuze om met een internatio naal reclamebureau te gaan werken is een goed voorbeeld. Tot nog toe werd per land recla me gemaakt en in de toekomst zullen er zeker nog regionale verschillen zijn in reclame, maar zullen we proberen onze merken meer internationaal neer te zetten. Dat betekent dat er meer dan in het verleden coördinatie moet zijn vanuit een centraal punt. fe ziet dat de toekomst van het bedrijf meer en meer bepaald wordt door het succes van de internationale en niet de lokale merken. Daarom is het ook noodzakehjk om een stuk van het werk dat je hebt ondergebracht bij de werk maatschappijen, strakker te coördineren. Je mag niet van de afzonderlijke werkmaatschap pijen verwachten dat ze, naast de nationale situatie, ook het internationale vlak in de gaten houden. Bovendien zijn er over lappingen te zien. Dat zie je niet alleen bij de reclame, maar ook in produktie en bij de admini stratie. Ook bij dit onderzoek kijken we naar de toekomst en niet naar het verleden."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 6