heer Van Schaik: "Heineken bleef daarbij ook in 1989 de meest internationale brouwe rijgroep en in Europa handhaaf den we onze leidende positie." Van Schaik analyseerde de Eu ropese biermarkt als volgt: "De Europese biermarkt groeit niet veel meer terwijl er verschui vingen in de voorkeur van de drinker te zien zijn. Drink gewoonten worden individu eler en veranderen snel. Daar door wordt de levenscyclus van nieuwe produkten korter. Er zit heel duidelijk een mode-ele ment in. Door uitbreiding van het drankenassortiment spelen we actief in op de toenemende segmentatie van de biermarkt. Het verhaal begint namelijk in Verkopen bier Europa per land Onder toezicht van Heineken gebrouwen (in miljoenen hectoliters) Michael Ryan uit Amerika den, die vooral gericht waren op rationalisatie, zijn nu voor een groot deel voltooid. Over de si tuatie bij de Nederlandse werk maatschappij zei de heer Van Schaik: "In 1989 werd het be sluit genomen de organisatie van Heineken Nederland aan te passen aan de veranderingen in de markt. De bedoeling hier van is het scheppen van een grotere flexibiliteit en het reali seren van een kostendaling. Beide zijn noodzakelijk voor Angela Vertsoni uit Griekenland het herstel van onze concur rentiekracht. Het eerste plan werd ingetrokken en in de loop van 1990 zullen de nieuwe voorstellen met de onder nemingsraden en de vakorgani saties worden besproken." Desgevraagd gaf de heer Van Schaik aan dat het de bedoeling is tot een kleinere organisatie te komen: "Heineken bereidt zich voor op de toekomst en het is van belang dat we ons in Euro pa manifesteren als een 'low cost producer'. De concurren tiepositie van produkten zal be paald worden door degenen die met een efficiënt apparaat, tegen de laagst mogelijke kos ten kan produceren. Bij voor keur zal het dan om een pro- dukt moeten gaan dat een zo hoog mogelijke opbrengst kan geven. Daarbij gaan wij ervan Personeel onderverdeeld naar regio (in aantallen) 6.837 Nederland 10.727 Overig Europa 985 Westelijk Halfrond 6.464 Alrika 4.114 Azië/Australië/Oceanië uit dat deze organisatie tegen aanmerkelijk lagere kosten kan produceren, maar wel met de zelfde kwaliteitsgarantie en ef ficiency als tot nog toe." Hij voegde daaraan toe: "Het op de markt brengen van nieuwe pro dukten, of het nu gaat om recla me of distributie, wordt per pro- dukt duurder. Als een onderneming dezelfde rentabiliteit wil behouden en te maken heeft met hogere kos ten, dan moet hij wel in staat zijn ergens anders lagere kosten te maken. Met de huidige stand van zaken van de techniek is het mogelijk een produktie-ap- paraat op te zetten dat minder kost. Voor zoiets moet je op een bepaald moment kiezen. In Eu- 7,0 Nederland 5,4 Frankrijk 4,8 Spanje 3,6 Italië 2,9 Griekenland J 0,6 Ierland 3,3 Overige landen de markt. De groepen consu menten die hetzelfde merk of produkt consumeren, worden kleiner. Ms je ze bij elkaar op telt dan zijn het wel dezelfde hoeveelheid hectoliters, maar die hectoliters vallen niet meer in dezelfde grote pakketten on der één merk. Bij produktie krijg je daardoor te maken met meer omstellingen, met kleine re runs en met andere distribu tiepatronen. De onderneming moet zich daarop aanpassen en sneller reageren." Ook gaf hij aan dat in de afgelo pen jaren er ingrijpende her structureringen zijn uitgevoerd in Frankrijk, Spanje en Italië. De aanpassingen in deze lan-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 4