Onze dienst verlieten Dankbetuigingen 9 febmari was voor ons een fantas tisch afscheid. Vooral de ludieke wij ze waarop we werden afgehaald. De toespraken, en zoals de cadeaus werden aangeboden zal ons lang in herinnering blijven. Een ieder die daarin heeft bijgedragen onze harte lijke dank. Wij zullen deze dag niet vergeten. Overleden In Memoriam AJ.C.van Dijck In Memoriam IJ. de Koning Frankrijk De heer T. Maaskant keerde op 5 maart terug uit Marseille waar hij was gedetacheerd als specialist con- ditionnement bij Franpaise de Bras series. Bahama's De heer C.H.J. van der Kroon is op 2 maart vertrokken voor een deta chering van zes maanden naar Burns House Ltd. te Nassau. De heer Van der Kroon werkt daar als physical distribution manager. China De heer W.P.D. Groeneveld is op 12 maart teruggekeerd uit Shanghai Mila Brewery Co. Ltd. Daar vervulde hij de functie van bottling hall in structor. (Na een dienstverband van drie of meerdere jaren) Amsterdam W.J.G. van der Heijden concern EFI) R.F. Pel brands design) Horecagebieden B.J.M. Pas verkoopAlkmaar) Zoeterwoude C. Volwerk [logistiek en outillage drankenhandels) F.E. de Jong applicatie ontwikke ling) J.W.M. Schijf bedrijfsbureau Mw. H. Wierts personeeldienst F. de Kok technisch support) Mw. P. Hermus secretariaat corres pondentie HTB) W.E.R. van Herwijnen (technische opleidingen internationaal) Grandioos! Dit woord komt steeds weer bij ons naar boven, als wij te rugdenken aan de afscheidsreceptie op vrijdag 16 februari bij Café Res taurant 'Metropole' in Den Bosch. In alle opzichten grandioos; het grote aantal aanwezigen, de speeches, ui teraard de cadeaus en, zeer zeker niet te vergeten, de 'last-minute- organisatie'. Mede namens mijn vrouw wil ik graag allen, die op wel ke wijze dan ook tot het welslagen van onze afscheidsreceptie hebben bijgedragen, hartelijk dankzeggen. J. Vis Hierbij wil ik u ook namens mijn echtgenote en mijn zoon nogmaals hartelijk bedanken voor uw aan wezigheid tijdens mijn afscheids receptie. Ook wil ik u bedanken voor de prachtige bloemen en ca deaus. Het originele tapvat met bloemstuk heeft inmiddels een ere plaats in ons huis gekregen. Deze dag is voor ons een onvergetelijke geworden waar wij met veel genoe gen aan terugdenken. f.P. Simek Langs deze weg wil ik mede namens mijn vrouw en kinderen iedereen bedanken voor de hartelijkheid, die ik heb mogen ontvangen op mijn af scheidsreceptie. Die dag was voor ons onvergetelijk, de cadeaus, bloemstukken en felicitaties als mede de geestige toespraken en het fraaie album zullen voor ons een goede blijvende herinnering zijn. A. Haring Jet en Ab Schutter Op 16 maart is overleden de heer W.P.A. van Voorst van Beest (85). Op 15 oktober 1945 kwam de heer Van Voorst van Beest in dienst van de Amstel brouwerij. Hij is op 1 januari 1970 met pensioen gegaan. Op 15 april overleed de heer HA. van der Donk (56). Hij trad op 1 december 1974 in dienst van Heineken Den Bosch als sloeper op de afdeling Lagerkelder. Op 1 juli 1989 werd hij in de Heineken Invaliditeitsregeling opgenomen. teur op de Tekenkamer. In 1969 werd hij projectleider en heeft in die hoedanigheid meegewerkt aan de bouw van de brouwerij te Zoeter woude. Aan de totstandkoming van de uiteindelijke uitvoering van de zogenaamde Appollo's heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd. Zijn naam zal dan ook hieraan verbon den blijven. De afgelopen periode heeft Ton als specialist Procestech niek van H.T.B. intensief meege werkt aan de bouw van de nieuwe Tiger brouwerij te Singapore. Ton zal in onze herinnering blijven als een man, die gemakkelijk contacten legde en met zeer veel mensen bin nen en buiten H.T.B. heeft samen gewerkt. Hij was een goed construc teur met een scherp oog voor details. Zijn gesprekken werden vaak waardevol ondersteund door het ter plaatse maken van bijbe horende schetsen. In het overdragen van kennis voelde hij zich als een geboren docent in zijn element. Op 1 juni 1991 zou Ton zijn 25-jarig dienstjubileum bij H.T.B. gevierd hebben. Helaas heeft hij niet meer de tijd gekregen deze mijlpaal in zijn carrière te bereiken. Hij ruste in vre de. Wij wensen zijn vrouw, vader en naaste familie sterkte toe met het verwerken van dit verlies. Maandagochtend 26 maart ontvin gen wij het bericht van het plotse ling overlijden van Ton van Dijck. Hij werd 57 jaar.Ton trad in 1966 in dienst bij H.T.B. als hoofdconstruc- Op 16 april bereikte ons het droevi ge bericht dat de heer IJ. de Koning in de leeftijd van 58 jaar na een langdurig ziekbed toch nog onver wachts is overleden. De heer IJ. de Koning (voor zijn vrienden Puck) kwam in 1966 in dienst bij de toenmalige dranken groothandel De Kampioen in Brielle als groothandelsvertegenwoordiger. Vanaf 1979 was hij bij Heineken in dienst als brouwerijvertegenwoordi ger Horeca in het gebied Goeree Overflakkee en Voorne-Putten. Zijn inzet en zijn gevoel voor service was ongekend waardoor hij bij zijn rela ties zeer veel waardering ondervond en hij voor zijn collega's een voor beeld was. Wij wensen zijn vrouw, dochter en schoonzoon veel sterkte toe dit gro te verlies te dragen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 27