Afscheid ThJ.Wegh Afscheid J.G. Maas Jubileum M.L.van Tilborg Hoofddorp - In de ontvangst ruimte van het Verkoopkan toor Amsterdam/Utrecht werd donderdag 29 maart de receptie gehouden ter gelegenheid van het afscheid van de heer Th.J. Wegh. Na een dienstverband van bijna 45 jaar maakte de heer Wegh gebruik van de VUT-regeling. De heer Straat hof keek in zijn toespraak terug op de langdurige loopbaan van de heer Wegh bij Heineken. De spreker nodigde de heer Wegh vervolgens uit om een wand bord te onthullen, waaruit de Wegh-hobby' als sleutelaar duidelijk werd. Namens de col lega's bood hij de heer Wegh een boormachine aan. De heer Wegh dankte de aanwezigen voor hun komst en in het bij zonder zijn echtgenote, die hij een bos bloemen aanbood. Bunnik - Na een dienstverband van bijna 23 jaar bij Vrumona nam de heer J.G. Maas afscheid op 21 februari. De heer Over- gaauw ging in op het functio neren van de heer Maas als lid van de Ondernemingsraad. Ze ventien jaar OR, waarvan de laatste acht jaar als voorzitter. Hij prees de ingetogenheid en de grote betrokkenheid bij de onderneming en de medewer kers. Met name bij de herstruc turering van Vrumona heeft de heer Maas een belangrijke rol gespeeld. De heer Maas werd tevens toegesproken door de heren Bontje en De Vos. De heer Maas vertelde tot slot dat hij bij Vrumona altijd veel vriendschap en collegialiteit heeft mogen ervaren en dat hij zeer verheugd is dat het Vmmona goed gaat. Er waren bijzonder veel belangstellen den om de heer Maas en zijn fa milie de hand te schudden. Den Bosch - Vrijdag 30 maart vond de receptie plaats ter ge legenheid van het 25-jarig dienstverband bij Heineken van de heer M.L. van Tilborg. Na een ontvangst door de be drijfsleiding, sprak de heer Veen de jubilaris toe. Hij sprak zijn waardering uit over de manier waarop de heer Van Tilborg zijn werkzaamheden in de postka mer uitvoert; met toewijding en oog voor kwabteit. De heer Van Tilborg ontving veel felicitaties en cadeaus. Zijn collega's bo den hem een zeer bijzondere zegel aan, die zijn postzegelver zameling zeker ten goede komt. Er volgde een gezellig samen zijn in de Bossche Cambrinus- kelder.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 25