Joris Craandijk: eigen onderneming waar alles in zit" Hij neemt gemiddeld honderd beslissingen per dag en vindt zichzelf een regelneef. Hij is bedrijfsleider van Horeca Groothandel Havenstad in Rotterdam: Joris Craandijk. Verzelfstandiging Informatiestromen Eén familie 19 Op het industrieterrein Hoog Zes tienhoven aan de rand van het Rotter damse vliegveld is sinds oktober 1987 Horeca Groothandel Havenstad ge vestigd. Tegelijkertijd werd besloten een bedrijfsleider aan te stellen. Ha venstad was één van de eerste dran kenhandels, die een grote mate van zelfstandigheid kreeg. Joris Craandijk kwam in aanmerking voor deze nieu- naire functie. Havenstad bestaat na melijk uit de afdeling Commercie, Verkooptelefonie, Administratie, Ex peditie, Magazijn en Duty Free. Ik ben bij alles betrokken wat er op de ver schillende afdelingen gebeurt. Als ik hier 's morgens binnenkom, weet ik vaak niet wat de dag gaat brengen. Dat is altijd maar weer afwachten. Ik neem dan ook beslissingen van dag we functie. In 1986 kwam hij na zijn economie-studie, bij Heineken bin nen als management trainee. "Toen mij in het sollicitatiegesprek werd ge vraagd, wat ik zou willen doen bij Heineken, zei ik dat ik het liefst een 'eigen tentje' zou willen hebben. Deze wens is uitgekomen. Ik heb nu letter lijk en figuurlijk de sleutel van de voordeur van drankenhandel Haven stad", vertelt Joris Craandijk enthou siast. "Als bedrijfsleider van een Horeca Groothandel heb ik een multidicipli- tot dag. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen plannen voor de langere termijn worden gemaakt. Daar moet je op een gegeven moment gewoon tijd voor vrij maken", aldus Craandijk. Een drankenhandel heeft als doel het efficiënt en effectief leveren van pro- dukten aan de horeca. Wat komt hier allemaal bij kijken? Horeca Groothan del Havenstad is de enige dranken handel van Heineken die niet alleen dranken, maar ook food/non-food dis tribueert, van bitterballen tot toiletpa pier. De drankenhandel is verant woordelijk voor de in- en verkoop van de produkten en de administratieve verwerking daarvan. De contracten met de horeca-gelegenheden worden afgesloten door de brouwerijvertegen- woordiger. Hierna begint het werk van de vertegenwoordiger van de drankenhandel. Voor de goede afwik keling is het van belang dat er een goed contact bestaat tussen beide ver tegenwoordigers. De drankenhandel vertegenwoordiger zorgt ervoor dat de klant tevreden is en blijft over de le veranties. Joris: "Deze commerciële verzelfstandiging houdt in dat Heineken, Vrumona en Bols niet onze Joris Craandijk toont de Matenesse perzik-kiwi likeur, rode en witte wijn enige leveranciers zijn. Als een klant concurrerende merken wil, dan leve ren we die ook. We bieden de klant een breed pakket aan. De consequen tie is natuurlijk wel dat al deze pro dukten ook moeten worden opgesla gen in het magazijn, dat wel voldoende ruimte moet hebben. Ui teraard proberen we in eerste instan tie Heineken-produkten te verkopen. Om onze klanten tevreden te stellen en zo hoog mogelijke verkoopresulta ten te behalen, verkopen we ook an dere merken." De drankenhandel van nu is niet meer te vergelijken met die van vijf jaar ge leden. De concurrentie tussen de pro ducenten wordt steeds groter, maar ook tussen de drankenhandels onder ling. De horeca-ondernemers zijn niet meer op één manier met één stan daard pakket te benaderen. Omdat ze zich willen onderscheiden bieden wij een grote variatie aan produkten aan. Volgens Craandijk zijn we op de goede weg, maar we zouden nog veel meer met de drankenhandels kunnen doen. De drankenhandels zitten dicht op de markt en hebben daardoor veel informatie over de markt in huis. Craandijk: "Ik vind dat de informatie over de markt van de drankenhandels op één plaats samen moet komen zo dat er iets mee wordt gedaan door marketing. Als een productmanager nu informatie uit de markt wil, moe ten er twintig drankenhandels worden gebeld. Dit is te voorkomen door de informatiestromen te coördi neren. Het is goed dat de drankenhan dels steeds zelfstandiger worden, maar we moeten de voordelen van centralisatie niet over boord gooien." Joris Craandijk steekt veel tijd in het personeelsbeleid. Er werken bij Ha venstad in totaal vijftig mensen. Craandijk: "Ik probeer de mensen te motiveren en enthousiast te maken voor het werk. Een groot voordeel is dat de onderlinge banden tussen de medewerkers bijzonder sterk zijn. De medewerkers van Havenstad vormen als het ware één familie. Dit heeft een positieve uitwerking op de werksfeer."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 19