Laatste fase uitbreiding Mons-en-Baroeul Nieuwe kliniek in Kinshasa Mons-en-Baroeul - De uitbrei- dingswerkzaamheden van de brouwerij Frangaise de Brasse rie in Mons-en-Baroeul zijn in het laatste stadium. Het om vangrijke project is gestart in 1987. Allereerst werden de ter rein-ingangen verplaatst, zodat de brouwerij beter bereikbaar werd. Vanaf augustus 1988 zijn de sloop- en montagewerk zaamheden begomien. Om ruimte te creëren voor de nieuwbouw, moesten oude ge bouwen worden gesloopt. Een groot nieuw brouwhuis werd gebouwd; de brouwinstallatie heeft een capaciteit van 1000 hectoliter per brouwsel en is hier nu de grootste binnen Heineken. Het bestaande brouwhuis werd gerenoveerd. De brouwselgrootte bedraagt nu 800 hectoliter per brouwsel. De brouwerij in Mons-en- Baroeul (voorheen Brasserie de Pelforthj produceerde 1,6 mil joen hectoliter per jaar. Na de nieuwbouw en renovatie is een produktie van 3 miljoen hecto liter mogelijk. Er is een nieuwe stoom- en wa terbehandelingsinstallatie ge plaatst. Ook de opslagruimten voor grondstoffen werden ver nieuwd. Er kwamen onder meer veertien appollo's (con form Zoeterwoude) bij. In de bottelarij werden de lijnen ver nieuwd en uitgebreid. Momen teel wordt nog hard gewerkt aan een nieuwe C02-installa- tie. Tevens worden dit jaar voorbereidingen getroffen voor de produktie van Buckler. Van af 1991 zal Buckler namelijk ook in Frankrijk worden gepro duceerd. De brouwerij met een hoge automatiseringsgraad is al in oktober 1989 in bedrijf ge gaan. De verwachting is dat het gehele project aan het einde van dit jaar voltooid zal zijn. Er zijn vele HTB-ers bij dit project betrokken. De heer J. de Winter is montageleider van het pro ject. De heer L.v.d. Male heeft de supervisie over het mechani sche en de heer J. Verwey over het electrische deel van het project. De brouwerij van Mons-en- Baroeul tijdens de renovatie in februari 1989 Kinshasa - Vanwege het gebrek aan een goede gezondheids zorg in Zaïre en ook de an dere Afrikaanse landen zorgt Heineken voor goede medische voorzieningen voor de eigen medewerkers en directe fami lieleden. Dagelijks komen hon derden patiënten met bussen naar de kliniek behorend bij de brouwerij in Kinshasa. Per week worden daar gemiddeld 2400 patiënten behandeld. De kliniek in Kinshasa telt 16.000 potentiële patiënten (1.800 me dewerkers plus directe familie leden). "Deze geboden gezond heidszorg is een belangrijk onderdeel van het pakket se cundaire arbeidsvoorwaarden", vertelt dokter H. Rijckborst, Hoofd van de Bedrijfs Gezond heidsdienst. Hij maakte des tijds een inventarisatie van de gezondheidszorg in de Afri kaanse landen. Vervolgens werd Dokter Pirlot in 1987 uit gezonden om te bekijken hoe de kwaliteit van de gezond heidszorg bij de brouwerijen in Rwanda, Burundi, Congo, en Zaïre op een hoger peil ge bracht kon worden. "De kliniek in Kinshasa vol deed niet aan de normen van het sociale beleid bij Heineken. Het was noodzakelijk dat de kliniek werd vernieuwd om de gewenste kwaliteit te kunnen bereiken", vertelt de heer Rijck borst. De kliniek heeft nu een trainingscentrum voor het op leiden van verpleegkundigen en een modem laboratorium voor onderzoek naar met name tropische ziekten. Bovendien wordt de medische administra tie nu op computers verwerkt, zodat er beter zicht is op de ge gevens van de patiënten en de voorraad medicijnen. Er zijn meer artsen en verpleegkundi gen in dienst gekomen om de gezondheidszorg op het gewen ste niveau te brengen. Momen teel zijn er twee artsen, een kinderarts en twintig verpleeg kundigen werkzaam. "Vanwege het grote aantal kinderziekten was het noodzakelijk dat er ook een kinderarts bijkwam", aldus Rijckborst. Verder beschikt de kliniek over een dagbehande lingszaal met zes bedden en twee kinderbedjes, een aantal spreekkamers, en een eigen apotheek.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 18