Milieu verant woordelijkheid: Ieder op zijn eigen werkplek 'What a wonderful world' in de kleuren van een gezonde lucht, veel groen en schoon water. Hiermee begon de heer C.C.F.M. van den Thillart zijn presentatie over het milieuplan van Heineken Den Bosch. Vers van 't Vat was aanwezig bij deze eerste presentatie op 30 maart 1990 voor groepsleiders en wachtchefs van de afdeling Verpakken. Al eerder presenteerde de heer Van den Thilllart, milieu-des kundige in Den Bosch, het om vangrijke milieuplan aan be drijfsleiding en later aan de ondernemingsraad van Den Bosch. Nu wordt het plan ver der de organisatie ingebracht, zodat alle niveaus binnen het bedrijf worden bereikt. Milieuzorgsysteem Het doel van de milieupresen tatie is de medewerkers ervan bewust te maken dat iedereen een positieve bijdrage kan leve ren aan het milieu en om de zorg voor het milieu in het be drijf te structureren. De heer Van den Thillart heeft een mi lieuzorgsysteem opgesteld voor de brouwerij in Den Bosch. Een goed functionerend milieu zorgsysteem beheerst die be drijfsactiviteiten die het milieu belasten. Ook voor een goede relatie met de omgeving en de overheid is een dergelijk sys teem belangrijk. Zowel de over heid als de samenleving wijzen het bedrijfsleven op de eigen verantwoordelijkheid voor het milieu. In de toekomst worden grotere bedrijven verplicht een milieuzorgsysteem op te stel len. Handleiding milieuzorg Alle groepsleiders en wacht chefs krijgen een handleiding milieuzorg uitgereikt. De hand leiding is een samenvatting van het milieuzorgplan van Heineken Den Bosch. Hierin wordt aangegeven wat de me dewerkers van de produlctie-af- delingen moeten doen met de materialen die overblijven tij dens het totale produktiepro- ces. Voor de afdeling Verpakken zijn dat bijvoorbeeld, plastic, karton, glas, kroonkurken en oude etiketten. Het is belang rijk dat de medewerkers de ver schillende materialen geschei den verzamelen. Zo mag er geen glas tussen de oude etiket ten zitten en geen veegvuil in de glasbak. Heineken streeft er naar om van zoveel mogehjk af valstoffen reststoffen te maken. Reststoffen kunnen namelijk worden hergebruikt. Een voor beeld is de reststroom (voor heen afvalstroom) van oude eti ketten. De oude etiketten worden nu geperst in een spe ciale container en kunnen worden hergebruikt in de pa pierindustrie. Uitbreiding van recyclingmogelijkheden is van groot belang voor een positieve bijdrage aan het milieu. Het af val, waarvan geen reststoffen kunnen worden gemaakt, moet ook selectief worden afgevoerd. Hiervoor moet de brouwerij verwerkingstarieven betalen. Dit berust op het principe van 'de vervuiler betaalt'. De laatste tijd stijgen de tarieven enorm. Een reden daarvoor is dat de verwerkingsbedrijven en stort plaatsen overvol raken. Een uit breiding van de recy clingmogelijkheden betekent dus ook een behoorlijke kosten besparing voor de brouwerij. Doorgeven Het is de bedoeling dat de groepsleiders en wachtchefs de informatie doorgeven aan hun mensen op de afdeling. Deze mensen zitten immers het dichtst bij de bron, waar de af valstromen ontstaan. Het is van groot belang dat de medewer kers de noodzaak er van inzien zorgvuldig met deze stoffen om te gaan. Iedereen kan er dus aan meewerken. "Wees zorgvuldig in je werk met het oog op een schoon milieu èn vanwege kos tenbesparingen voor de brou werij", benadrukte Van den Thillart in zijn presentatie. Ook andere afdelingen in de De heien Van den Thillart (links) en Leuse van de afdeling Verpakken bij de peiscontainei van oude etiketten op de Bossche brouwerij brouwerij krijgen binnenkort een presentatie over het milieu zorgplan, waarin de eigen af deling centraal staat. De heer G.N. Bouma, coördinator func tiegerichte opleidingen in Den Bosch, over het milieuzorgplan: "Per afdeling en functie wordt bekeken welk gedeelte van het milieuzorgsysteem relevant is. Uiteindelijk komt het onder werp milieu als vast onderdeel in het introductieprogramma en de verschillende cursussen zoals VAPRO, Al en B6. Goede informatie is belangrijk om een bewustwordingsproces bij de medewerkers op gang te bren gen." In Zoeterwoude wordt eveneens veel waarde ge hecht aan de zorg voor het milieu. Ook hier worden de verschillende materia len gescheiden ingeza meld, geselecteerd en ver werkt. Alle handelingen met betrekking tot het mi lieu worden in een soortge lijk milieuzorgsysteem ge rangschikt als in Den Bosch. "Er is een constante uitwisseling van kennis tussen de brouwerij in Den Bosch en Zoeterwoude om uiteindelijk gestalte te ge ven aan een eenduidig mi lieubeleid voor beide vesti gingen", vertelt de heer J.J.H.M. Verschure, coördi nator milieu en techniek in Zoeterwoude.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 15