"Met voldoende bagage de markt in" Gezocht: Ondernemende mensen met goede commerciële, administratieve en contactuele vaardigheden en bovendien een 'winners' mentali teit. Een zinsnede uit de personeels advertentie ten behoeve van de wer ving van horecavertegen- woordigers. In dit artikel meer over de basisopleiding voor horecavertegen- woordigers. Hoe ziet het programma er on geveer uit? De eerste weken van de basisopleiding staan in het Peter Kruip (27) is werk zaam in horecagebied Gel derland/Overijssel: "De op leiding was compleet en erg goed. Ik had zelf al erva ring in de horeca. Ik ben er mee opgegroeid. Toch is de opleiding noodzakelijk voordat je zelfstandig de markt ingaat." Gaston Goossens (29) opereert in horecagebied Limburg: "Gevarieerd, leerzaam en zeer boeiend. Met enige er varing in hotels en de op leiding van Heineken ging ik goed voorbereid aan het werk. Maar het neemt niet weg dat je er pas in het veld achterkomt wat het vak werkelijk inhoudt." Welke persoonlijke kenmerken spelen een rol bij de sollicitatie gesprekken? Hij/zij heeft een gezonde dosis flexibiliteit, vast houdendheid en overredings kracht. Verder is hij/zij in staat om belangrijke informatie op te pikken, zelfstandig plannen te maken en te organiseren. Nadat de kandidaat-vertegen woordiger de pittige sollicita tie-procedure succesvol heeft doorlopen, krijgt hij/zij een in tensieve opleiding. Het is de be doeling dat de 'leerling-ver tegenwoordiger' gedurende vier maanden kennis maakt met al le facetten van het vak. Als horecavertegenwoordiger ben je een belangrijk 'visitekaartje' van het bedrijf en moet je van veel zaken op de hoogte zijn. Begin april is er weer een basis opleiding voor dertien nieuwe brouwerijvertegenwoordigers gestart. teken van kennisoverdracht. De hoofden Horeca en Thuis- verbruik en de met horeca ver bonden staf- en steundiensten geven presentaties over de or ganisatie en de werkwijze van hun afdeling. Daarnaast zit als vast onderdeel de biercursus A1 in het programma. Het is be langrijk dat de vertegenwoordi ger van alle disciplines van de Heineken organisatie op de hoogte is om goed te kunnen functioneren. Het is de bedoe ling dat ze met voldoende baga ge de markt in gaan", vertelt André Spierings, mentor van de speciale brigade horeca. De theoriedagen worden afgewis seld met een praktijk-gericht programma. Praktijk De cursisten gaan op een ge geven moment hetgeen in de cursus is geleerd, toepassen in de praktijk, ook wel 'training on the job' genoemd. Ze krijgen onder meer een instructie bier tappen, verkoop- en communi catie-training, financiële trans acties-training en presentatie technieken. Ze gaan tijdens hun stage bij een concerndran kenhandel een dag op pad met een vrachtwagenchauf feur. "Het is voor de vertegen woordigers goed om te weten wat een chauffeur allemaal hoort en ziet bij een bezoek aan een klant. Deze informatie kan zeer nuttig voor hen zijn. Het is goed om dit al tijdens de oplei ding duidelijk te maken", ver telt Wiebe Buising van Centrale Training en Vorming (CTV). Ook wordt er meegelopen met een monteur van de Horeca Technische Dienst om eens te zien wat voor problemen de horeca-ondernemer met zijn tap-installatie kan hebben. Ook het plaatsen van een nieuwe biertapinstallatie komt aan bod bij de Heineken Technische Dienst. Tussentijds volgt de cursist een wijncursus bij Bols Benelux en bezoekt hij enkele dagen met zijn collega bij Thuisverbruik een aantal rela ties. Er is dit keer een nieuw ele ment toegevoegd aan de oplei ding. De cursisten lopen gedu rende twee weken stage bij een van de horeca-exploitaties van Boresca Holding BV. "Het is de bedoeling dat de vertegenwoor digers volledig meedraaien. Ze gaan in de bediening, in de keu ken of achter de bar en een aan tal dagen bij de receptie staan. Ook het management komt aan bod. Met name voor dege nen die geen of nauwelijks er varing hebben in de horeca is dit een zeer nuttig onderdeel van de opleiding", vertelt André Spierings. "Het is echt meewer ken en niet alleen kijken. De cursisten moeten uiteindelijk een gelijkwaardige gespreks- Hans Beukeboom (40) is brouwerijvertegenwoordi ger in Horecagebied Am sterdam/Utrecht: "Het was een zeer uitgebreide oplei ding waarin alle aspecten van de Heineken-organisa- tie aan bod kwamen. Ik ben achttien jaar lang amb tenaar geweest bij de ge meente Amsterdam. De overgang naar de horeca was dan erg groot. In het begin was het even doorbij ten, maar ik begin het werk steeds meer in mijn vin gers te krijgen." partner van de horeca-onderne mer worden. Om over de pro blemen mee te kunnen praten is een juist beeld van een horeca-onderneming wel nodig", vult Wiebe Buising aan. Op de slotdag is er een examen over de afzonderlijke onder delen van de opleiding.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 14