kaasmarkt Zuiver Water De naam van het museum is 'De Boom', een symbool uit de mythologie dat voor zuiver wa ter staat. Een boom trekt met haar wortels het water van heel diep uit de grond. Zuiver water De heei Teivooit is van het grootste belang voor het bier brouwen. Vandaar de naam voor de voormalige brou werij aan de Houttil en later voor het Nationaal Bier museum. Het symbool is terug te vinden op een massief ste nen bierton, waarvan er één op het dak van het pand en één in het museum staat. Het Natio naal biermuseum De Boom is ingericht met behulp van een aantal brouwerijen in ons land, waaronder Heineken. Oude fo to's, machines en vaatjes wer den aan de stichting, die het biermuseum onderhoudt, in bruikleen gegeven. Het mu seum behandelt de geschiede nis van het bier, de biergeschie denis van Alkmaar en het pand. Ook het brouwproces komt aan de orde. Op verzoek wordt een rondleiding gegeven, maar dit moet wel van te voren tele fonisch worden aangevraagd. Voor de buitenlandse gasten is een Duitse, Franse, Italiaanse of Engelse vertaling van de Het museum trekt ook veel ver zamelaars, die naar de winkel komen, waar glazen, andere re clameartikelen en verschillen de bieren te koop zijn. Deze winkel bevindt zich op de derde Alkmaar was vroeger ook een stad waar bier in grote hoeveel heden werd gebrouwen. Straat namen als Bierkade en Brou werstraat en de nog steeds bestaande Accijnstoren aan het water verwijzen naar deze biergeschiedenis. De Kaasstad heeft overigens ongeveer twin tig brouwerijen gekend. In 1333 werd in Alkmaar al gehopt bier gebrouwen. En in 1413 mocht de stad van Willem IV accijns heffen op haar bier. Weer enke le eeuwen later hadden de Ver enigde Oost Indische Compag nie en de West Indische Compagnie speciaal voor hun schepen die naar Oost en West voeren, Princessebier aan boord. Dit bier werd ge brouwen in Rotterdam, Am sterdam en Alkmaar. ding hebben aangevraagd, kun nen ze met deze vertaling toch een goed beeld krijgen van het museum. De heer R.F. de Mink is één van de vrijwilligers die in het museum de rondleidingen verzorgd. Hij vertelt tijdens de rondleiding enthousiast over de geschiedenis van het bier en de Nederlandse brouwerijen. Ook de 'spreekwoorden en ge zegden' en bepaalde uitdruk kingen worden daarbij niet overgeslagen. Zoals bijvoor beeld het woord 'smeerlap', dat teruggrijpt op de jongen die voor de sleperswagen uit liep. De heer De Mink: "Vroeger werd via een sleperswagen het bier over de weg vervoerd. Dat scheelde in wegenbelasting. Een klein jochie liep daarbij voor de wagen uit met een lap met olie om elke steen die in de weg lag met olie te smeren. Doordat de steen hierdoor glad werd, kon de slee zonder moei te erover heen worden getrok ken en werd voorkomen dat de zware biertonnen op deslee door het schudden van de wa gen afrolden. Als zo'n jochie dan 's avonds thuis kwam, noemde zijn moeder hem 'smeerlap'", verklaart De Mink. De heei De Mink (ïechts vooi) en Bruel (londleidei van het museum) van het museum met twee Duitse bezoekers Wie het museum eens zoekenkan er het hele jaar te recht. Het is dinsdag tot en met zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Op maan dag is De Boom gesloten. De toegangsprijs bedraagt f2,— per persoon. verdieping van het pand. "Maar we verkopen hier geen Heineken of Amstel. Daarvoor moeten mensen bij de slijter zijn. Wel verkopen we hier spe ciale biertjes voor de verzame laars. Ook zorgen we ervoor dat we van elk nieuw bier dat op de markt komt hier meteen een krat hebben staan. Als Heineken een nieuw bier op de markt brengt, zullen we er ook zeker voor zorgen dat er hier in elk geval een krat van aanwezig is", aldus de heer De Mink. Proeflokaal Aan de 'voet' van het museum bevindt zich een proeflokaal, waar tachtig verschillende soorten bier verkrijgbaar zijn. Heineken en Ridder Maltezer zijn als tapbier verkrijgbaar. Het proeflokaal wordt door de stichting verpacht aan de heer H. Tervoort. "Vooral in het weekeinde is het hier erg druk", vertelt hij. "Ik krijg niet alleen de mensen die uit het museum komen op bezoek, maar ook za kenmensen en vertegenwoor digers die even een pilsje ko men halen." Het biermuseum zelf trekt zo'n twintigduizend bezoekers per jaar.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 13