het nu eigenlijk gelezen wordenl Wat betekenen de vele staatjes en cijfers die er in zijn opgenomen en waar kun je precies zien hoe het met Heineken gaatl We vroegen het aan J.C. van de Merbel, hoofd Concern Verslaggeving in Amsterdam. Belangrijkste cijfers io Het financieel jaarverslag van 1989 is uit. Maar hoe moet Met het oog op het financieel jaarverslag De heer Van de Merbel is lid van de redactiecommissie van het jaarver slag. "Het is een van mijn taken om het cijfermatige stuk van het finan cieel jaarverslag in elkaar te zetten." Een financieel jaarverslag bevat een jaarrekening (balans en de winst- en verliesrekening met een toelichting daarop) en een verslag van de Raad van Bestuur. In dit laatste verslag staan gegevens over het afgelopen jaar, de vooruitzichten voor het ko mende jaar en de verwachtingen over de winst voor de komende periode. Er moeten volgens de wet in het jaarver slag mededelingen gedaan worden over de verwachte gang van zaken en aandacht besteed worden aan de ver wachte ontwikkeling van de winst, in vesteringen, de financiering en de per soneelsbezetting. Van de Merbel: "Allereerst is een be drijf verplicht een financieel jaarver slag uit te geven. Daar staat in de wet een aantal voorschriften voor. Daar naast is een bedrijf als Heineken on derdeel van de samenleving. De aan deelhouders, die geld in het bedrijf hebben gestoken, en de mensen die in het bedrijf werken, hebben er recht op om te weten wat er met het bedrijf ge beurt. En wat er financieel in het be drijf gebeurt, kun je temgvinden in de verschillende cijferstaten, die alle maal in guldens zijn opgesteld. Daar naast wordt voor medewerkers van Heineken jaarlijks ook het sociale jaarverslag uitgegeven." Het financieel jaarverslag begint met de belangrijkste cijfers. Wat is volgens Van de Merbel voor de lezer het be langrijkste om te weten? Van de Mer bel: "Dat ligt er aan waar je in geïnte resseerd bent. Als je aandeelhouder bent, zul je vooral kijken naar de winst en het kopje 'per aandeel van 25, maar een Heineken-medewerker die geen aandeelhouder is, zal weer naar andere onderdelen willen kijken." Een nieuwe regel op de pagina met de belangrijkste cijfers in het jaarverslag van 1989 is het aantal geplaatste aan delen. Een onderdeel dat op verzoek van de beleggers in aandelen is op genomen. Voor 1989 geldt dat het aantal aandelen 25 procent stijgt door herkapitalisatie. Wat betekent dat? "Heineken groeit door een stijging van de omzet en de overname van andere bedrijven. Daarvoor heeft de brouwe rij geld nodig. Dit geld kan geleend

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 10