volking is in 1989 gestegen tot ruim tachtig liter. Die stijging is vooral te danken aan de mooie zomer en de belangstelling voor de alcoholarme bieren. Amstel en Heineken handhaaf den zich in de onder druk staande pils-markt. Verhuizing "Voorlopig zie ik 1990 alleen nog maar in het kader van de verhuizing naar Rijssen", zegt Wim Westenberg van de Ver koop Binnendienst in Arnhem. Een deel van het personeel in Arnhem wordt overgeplaatst naar het nieuwe pand in Rijs sen. "Verder denk ik dat we er met z'n allen hard tegen aan moeten. Mijn wens voor 1990? Dat het goed gaat met Heineken." belangrijke bijdrage daaraan le verde de succesvolle intro ductie van de PET-retourfles. Ook de export ontwikkelde zich zeer voorspoedig. Alle acti viteiten, ondernomen in het kader van het structureel ren dementsherstel van Vrumona, hebben hun vruchten afgewor pen. Vmmona ziet 1990 met vertrouwen tegemoet. "1990 wordt een heel druk jaar voor onze afdeling", vertelt een enthousiaste Marleen de Bruijn, hoofd Reclame en Pro motions van Vrumona. "Een jaar waarin wij naast de gebrui kelijke werkzaamheden als het 'promoten' van onze produk- ten, ook ingeschakeld zullen worden voor Vrumona in het algemeen." Over de nieuwjaars- Argentijnse Corriënte en de produktie in de nieuwe brou werij van Malayan Breweries in Singapore. Er zijn plannen in de maak voor de versterking van de HTB-organisatiestructuur met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de service. Goed jaar "1990 wordt volgens mij een goed jaar, waarin een heleboel te gebeuren staat", is de ver wachting van Paul Bleijs, con sultant bij HTB. "Maar ik denk dat het voor veel Heineken-me- dewerkers ook een moeilijk jaar wordt vanwege de reorga nisatie." Gerard van Leeuwen, dossier beheerder van het Heineken Pensioenfonds denkt dat hij in 1990 met evenveel plezier zijn werk zal doen als in voorgaande jaren. "Alleen gaan er in 1990 niet zo veel mensen met pen sioen", is zijn verwachting. Biermarkt De totale bierconsumptie in Nederland per hoofd van de be- HTB Voor HTB waren de belangrijk ste gebeurtenissen in 1989 de opening van de brouwerij in het De receptie van het horecagebied Gelderland/ Overijssel werd in Zevenaar gehouden Marjan Nijhoff, financieel-ad- ministratief medewerker van de afdeling Personeelszaken in Den Bosch, zou graag in 1990 wat meer automatisering zien. "Er zijn zaken die nu veel meer tijd vragen omdat ze nog met de hand verwerkt moeten worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de overzichten van uitzendkrach ten in Den Bosch." Vrumona Het afgelopen jaar is voor Vrumona een succesvol jaar ge weest. De afzetten zijn zeer sterk gestegen. Bovendien kon den nagenoeg alle merken hun positie versterken, waardoor het marktaandeel van het fris- drankenbedrijf gestegen is. Een Buckler was wederom erg in trek speech is Marleen eveneens en thousiast. "Ik vond de rede kort, maar krachtig. Vrumona heeft een bijzonder goed jaar achter de rug en de verwachting is dat deze trend zich in 1990 zal voortzetten." Buitenland Ook buiten Nederland is Heineken actief. In Maleisië is een fusie tot stand gekomen tussen Malayan Breweries Li mited (waarin Heineken een groot belang heeft) en Guinness Malaysia. En Buckler is geïntro duceerd in de VS, Groot-Britta- nië en het Caraïbisch gebied. "Ilc hoop dat we hier in 1990 op dezelfde voet door kunnen gaan als in 1989", is de nieuw- jaarwens van Peter Gouds waard, bedrijfsleider van de fris- drankenfabriek op het Franse eiland La Réunion. "Wij hebben het afgelopen jaar hier een goed resultaat behaald. Wat dat be treft heb ik ook voor de toe komst hoge verwachtingen." Een geanimeerde receptie Rinus Kooy, systeemanalist- programmeur in Zoeterwoude is van mening dat de speech niet veel nieuws bracht. "Ik krijg wat dat betreft soms een beetje het idee dat de toespraak op de regeringsverklaring gaat lijken. Er is niets nieuws onder de zon." Over de speech van de OR is hij beter te spreken: "Fris. Kwam in elk geval positiever bij mij over." 1990 betekent voor Rinus een jaar vol verandering. Het voorstel is om zijn afdeling over te doen aan EDS. "Als dat door gaat zal ik in Spijkenisse of in Rotterdam terecht komen", vertelt hij, "hoewel ik dat per soonlijk dit jaar nog niet zie ge beuren. Maar op zich vind ik verandering van werkkring niet erg. Ik vind het best leuk om weer eens nieuwe collega's en vrienden te krijgen."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 9