In de diverse Heineken-vestigingen zijn 2 januari de nieuwj aarsbij een komsten gehouden. Traditioneel werd daarbij de nieuwjaars rede uitgesproken. Op deze bladzijden een samenvatting daarvan. Ook vroeg de redactie medewerkers van Heineken hoe zij het kersverse 1990 tegemoet zien. Nieuwjaarsbijeenkomsten in teken reorganisatie De heer Strobos spreekt de medewerkers in Zoeterwoude toe De Zoeterwoudse receptie be gon 11.00 uur 's morgens. Daar sprak algemeen directeur Heineken Nederland B.V., de heer R.V. Strobos, de nieuw jaarsrede uit in een overvolle kantine. In de nieuwjaars- speech werd ingegaan op de noodzakelijke aanpassingen bij Heineken Nederland. Om de jaren negentig slagvaardig te gemoet te treden zijn aanpas singen in werkwijze en organi satie noodzakelijk. Succes zal in de eerste plaats in de markt behaald moeten worden. De opbrengsten zullen verhoogd moeten worden. Kosten zullen naar beneden moeten. Voor de ontwikkeling van nieuwe pro- dulcten en verpakkingen is geld nodig. Noodzakelijke aanpas singen zullen met de grootste zorgvuldigheid worden doorge voerd. In 1990 wordt er alles aan gedaan om de twee hoofd merken Heineken en Amstel verder te versterken. Daarbij zal ook veel inspanning en inzet gevraagd worden van de mede werkers. Strobos sloot zijn speech af met de woorden: "Denk niet te pessimistisch over onze onderneming. Heineken Nederland is nog steeds een gezond bedrijf. En met de steun van de gehele or ganisatie zal de marktpositie zeker verbeteren. Vertrouwen in de toekomst is er zeker bij het managementteam. Inter nationaal gezien is Heineken een toonaangevend bedrijf. On ze produkten zijn wereldwijd bekend. Daar mogen we trots op zijn. Laten we ons allen ook dit jaar daarvoor blijven inspan nen." Hogere werkdruk Volgens Jan van der Slik van de afdeling Gebruikersondersteu ning, zal in 1990 de werkdruk veel hoger worden. Jan is mede- werlter van de Dienst Informa tie Management. "1990 vormt een uitdaging. Er zal meer werk te doen zijn, vooral ander werk dan voorheen." Hans Otten, groepsleider contractadmini stratie van de afdeling EFI is het daar mee eens. "Er is veel te doen op ons werk. Daarnaast krijgen we nog de drukte rond om de reorganisatie. Daar werd in de speech helaas niet veel over gezegd. Dat begrijp ik ook wel, omdat de plannen pas eind januari bekend worden ge maakt."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 8