Colonne 1 nadert voltooiing Eerste paal ontvangstgebouw a 1e paal heineken jONTVANGSTGEBOUW Zoeterwoude - De re-enginee- ring van colonne 1, die twee jaar geleden is ingezet, heeft inmid dels de laatste fase bereikt. Co lonne 1 (150.000 flessen per uur) zal na de 'verbouwing' vol ledig zijn opgedeeld in twee identieke colonnes. De nieuwe colonnes IA en 1B moeten vanaf begin maart volop draai en, elk een produktie van 80.000 flessen per uur. Voordat de verschillende ma chines op hun nieuwe plaats konden worden gezet is de hele vloer opnieuw betegeld. De pasteur van colonne IA is in wendig voorzien van een nieu we mat, waarop de flessen door de pasteur worden getranspor teerd. De bestaande vullers zijn vervangen door vier Simonazzi- vullers. In korte tijd is er veel gebeurd. Binnen een week werden de pasteurs een kwart slag ge draaid, de oude vullers werden verwijderd en de grote cabine werd 1 meter en 5 centimeter hoger gehangen. Dit laatste was nodig om het voor de heftruck chauffeurs mogelijk te maken voortaan onder de cabine door te kunnen rijden. Naast deze grote wijzigingen in de opstelhng van de colonne, is er nog een aantal minder in het oog springende 'nieuwtjes'. Zo worden de vuile etiketten uit de wasmachine van colonne IA via een luchtlcanaal naar een etikettenpers geblazen. Het zeepdoseersysteem voor de baanzeepsmering van de co lonnes in gebouw 1 is geheel vernieuwd. De vullers hebben elk hun eigen kroonkurkaan- voer gekregen, zodat bij een eventuele storing niet direct meerdere vullers stil komen te staan. De colonnes IA en 1B zijn tevens voorzien van het VIPA-systeem. Elke machine heeft zijn eigen beeldscherm, waarop informatie kan worden opgeroepen over de gehele co lonne. Wanneer alles volgens plan ver loopt, wordt colonne IA eind februari in gebruik genomen. Deel 1B volgt twee weken later. Op de foto's zijn duidelijk de velschillen te zien. Boven geeft de stand van zaken van 10 januari weer. De foto onder is genomen op 1A innn nri Amsterdam - De heer B. Olij, voorzitter van het Dagelijks Be stuur van de Stadsdeelraad De Pijp, heeft 6 december de eerste paal geslagen voor het ont vangst- en informatiecentrum van Heineken aan de Stadhou derskade in Amsterdam. Het centrum wordt gevestigd in het gistkeldergebouw, het brouw huis en het moutsilogebouw van de voormalige Heineken brouwerij. Het biedt voldoende ruimte om jaarlijks tussen de 115.000 en 150.000 bezoekers te ontvangen. De opening van het Amsterdamse ontvangst en informatiecentrum is ge pland in november 1990. WL li I I Van links naar rechts de heren Coebergh, Olij, Kronenberg en Elfrink na het slaan van de eer ste paal

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 7