Win een kaartje voor de Amstel Express motto waarmee in februari een consumentenactie Met de Amstel Express naar de 25ste Amstel Gold Race. Dat is het start van Amstel. Kopers van een krat Amstel bier wordt gevraagd een extra prijs te bedenken voor de winnaar van de 25ste Amstel Gold Race. Daarmee kan de consument twee kaarten winnen voor de Amstel Express. De actie wordt gehouden in het kader van het jubileum van de Amstel Gold Race. Toen de eer ste Amstel Gold Race werd ge houden, kon niemand vermoe den dat deze wielerwedstrijd zou uitgroeien tot het belang rijkste internationale wieler spektakel van Nederland. Nu is de Race een volwassen klassie ker, die 21 april 1990 voor de 25ste keer gehouden wordt. En waar dit jaar ook de Buckler Wielerploeg aan mee zal doen. Een speciale feesttrein 'De Amstel Express' brengt de win naars van de consumentenac tie met partners regelrecht naar de finish in Meerssen. De in zender van het origineelste idee voor een extra prijs mag zijnbe- denksel aan de winnaar van de Amstel Gold Race overhandi gen. Onderweg zijn de reizigers van de trein de gast van Amstel. Er zijn allerlei verrassingen. Een populaire oud-wielrenner zal in de trein verslag doen van het wedstrijdverloop van de Amstel Gold Race. De Amstel Express vertrekt vanuit Amers foort, waama zij Eindhoven aandoet. De treinretourtjes van de woonplaats naar de opstap plaatsen van de jubileumtrein neemt Amstel voor zijn reke ning. Als extra prijzen zijn er enkele Gazelle-fietsen en Amstel-trainingspakken be schikbaar gesteld. Prijsvraag medewerkers Voor de Heineken-medewer- kers in actieve dienst heeft Amstel tien kaarten voor de speciale Amstel Express (twee kaarten per persoon) apart gehouden. Daarnaast stelt Amstel één Gazelle-race fiets en één Amstel trainingspak voor lezers van Vers van 't Vat beschikbaar. Maar deze prijzen worden niet zomaar wegge geven. Daar moet u wel wat voor doen. Geef daarom ant woord op de volgende vraag: Welke voormalige ploegleider van de Amstel (amateur) Wie lerploeg, is tevens technisch directeur van de Amstel Gold Race? Schrijf de naam van deze ploegleider op een briefkaart onder vermelding van 'Amstel Express'. Stuur de briefkaart vóór 31 maart in naar Redactie Vers van 't Vat, postbus 530, 2380 BD in Zoeterwoude. Via de interne post is het adres ka mer 2.339 in Zoeterwoude. Vergeet niet bij uw inzending uw naam, adres, woonplaats, personeelsnummer en de vesti ging waar u werkt te vermel den. Onder de goede inzendin gen worden de winnaars van de drie verschillende hoofdprijzen getrokken. Per Heineken-mc- dewerker mag slechts één kaart worden ingezonden. Winnaars krijgen automatisch bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Toertocht Behalve de consumentenactie, wordt in het kader van de 25ste Amstel Gold Race ook een toertocht gehouden, waarbij wielerminnend Nederland zelf de gelegenheid krijgt de Amstel Gold Race te rijden. Deze toer tocht wordt gehouden op zon dag 22 april en voert de toerfiet- sers over hetzelfde parcours als de wedstrijddeelnemers de dag daarvoor. De afstand van 242 kilometer gaat dwars door het Limburgse heuvelland met de Keutenberg en de Cauberg. Er wordt van 6.00 tot 9.00 uur ge start in groepen van maximaal vijftig renners met tussenpozen van 2 minuten. Wie aan de toertocht mee wil doen, kan zich opgeven bij Wie lerclub De Ster, postbus 220, 6160 AE in Geleen onder ver melding van Amstel Gold Race. Vermeld daarbij naam, adres, woonplaats, geboortedatum en eventueel het licentienummer van de KNWU of BWB. Het in schrijfgeld bij de voorinschrij ving bedraagt voor KNWU/ BWB licentiehouders tien gul den en voor niet licentiehou ders elf gulden. Na 1 april moet 2,50 extra betaald worden. Dit geld kan worden over gemaakt op postgiro 1794108 ten name van Wielerclub De Ster, Markt 40, 6161 GJ Geleen onder vermelding van Amstel Gold Race. Voor Heineken- medewerkers is de toertocht gratis. Zij kunnen zich aanmel den bij de redactie van Vers van 't Vat onder vermelding van naam, adres, woonplaats, ge boortedatum en eventueel het licentienummer van de KNWB of BWB. De inschrijving moet vóór 30 maart bij de redactie binnen zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 25