Heineken Galerij 25 jaar Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Heineken Galerij in Amsterdam werd opgezet. De eerste straatgalerij in Nederland. De afgelopen jaren hebben honderden kunstenaars in deze galerij geëxposeerd. Exposanten waarmee coördinator en vormgever Henk Hesselius de contacten legt en onderhoudt. Maar hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? De etalages aan de Ferdinand Bolstraat, hoek Quellijnstraat in Amsterdam, bestaan al lan ger dan 25 jaar. Vóór 1965 gebruikte Heineken deze ruim te voor reclame-uitingen van Heineken-produkten. Een idee dat voortkwam uit een algeme ne wens om na een ingrijpende brouwerijverbouwing het eer ste stuk van de Ferdinand Bols- straat wat aantrekkelijker te maken. Ad Sinkeldam van de afdeling Concern Public Rela tions in Amsterdam hield zich bezig met de inrichting van de etalages. In maart 1965 volgde de eerste kunstetalage. Inge richt met het werk van leerlin gen van de Rijksacademie in Amsterdam. De tweede ten toonstelling was een maand later: de kunstkring Bergen. Beeldhouwer/schilder Henk Hesselius zag ook wel wat in het gebruik van de Heineken- etalages. Zijn expositie van een serie beelden en non-figuratie ve schilderijen werd een groot succes. Heineken vroeg hem als bemiddelaar op te treden tussen de kunstenaars en Heineken. En daarmee werd de Heineken Galerij een feit. Straatgalerij De Heineken Galerij is eigenlijk een straatgalerij. 25 jaar geleden was ze de eerste van Nederland. Nu valt de gale rij niet meer weg te denken uit het Amsterdamse straatbeeld. Iedereen kent de Heineken Ga lerij. Dat komt ook doordat de galerij als voordeel heeft dat ze 24 uur per dag bekeken kan worden. Heineken heeft geen enkele commerciële binding met de exposities. De ruimte staat gra tis ter beschikking van de expo sant. Ook hoeven de exposan ten geen provisie te betalen bij verkoop van hun werk. Eventu eel gemaakte kosten worden door de brouwerij betaald. Daarnaast wordt er door de af deling Public Relations een fol der gemaakt, waarin de expo sant zijn werk kan toelichten. Deze folders worden verspreid onder relaties van de exposant, de pers en andere geïnteres seerden. Afwisselend Per jaar komen er vele exposi- tieaanvragen bij Henk Hesse lius binnen. Hij toetst het werk op kwaliteitseisen. Ook kijkt hij of het werk te combineren valt met dat van mede-expo santen. Jaarlijks worden niet meer dan tien verschillende tentoonstellingen gehouden. Van foto-exposities en poppen- tentoonstellingen tot en met exposities van het werk van schilders en beeldhouwers. In het verleden was daar eveneens een aantal 'levende galerijen' bij, waarbij toneelstukjes wer den opgevoerd, zoals de ten toonstelling 'bericht uit het Magisch Centrum' met 'De in- sektensekte' en 'Klaas komt'. Juist die variatie maakt de Heineken Galerij levendig. Iets wat na 25 jaar nog steeds niet veranderd is. Helaas zal er geen volgend jubileum zijn. In ver band met de verbouwing van de voormalige Heineken brouwe rij aan de Van der Helststraat in Amsterdam, zal de Heineken Galerij aan het einde van dit jaar worden gesloten. Jubileumviering 25 jaar Heineken Galerij is re den genoeg voor een feestje. Vandaar dat er een jubileumex positie wordt gehouden, waar vijftien exposanten aan mee doen. De tentoonstelling vindt plaats van 15 januari tot en met 19 februari. Verder is in het ka der van het 25-jarig jubileum een speciale folder uitgebracht, met daarin een korte beschrij ving van de jubileumexpostie en de historie van de Heineken Galerij. Ad Sinkeldam (links) en Henk Hesselius voor de Heineken Galerij

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 21