Met Oort van bruto naar netto (2) Veel reacties op nieuwe specificatie INKOMST ENSPECIFIC Bedrijf HEINEKEN NEDERLBEHEER BV Datum 15 JAN 90 Per rode 01 JAN SALARISBEREKENING BRUTO LOON VIA TABEL BASIS LOONHEFFING 0,00 X BASIS OVERHEVELINGSTOESLAG 0,00 x BASIS TANTIEME LOPEND JAAR 0 ,00 X BASIS WW ZW WAO ZFW 0,00 I X SALARIS 2500,00 xxxx 2500,00 REISKOSTEN VERGOEDING 10,00 XX X O O O PENSIOEN PREMIE VAST 2,50- XX X 2,50- DAGEN VOOR BEREKENEN 22 XX X BASIS WW ZW WAO ZFW 2507,50 X WW 2,525% 63,31- XX 63,31- WAO 11,000% 55,60- XX 55,60- ZFW 3,150% 0 ,00 78,98- ZFG A950% 126,12 X li X BASIS OVERHEVELINGSTOESLAG 2512,71 lx OVH 2512,71 X 1 MND WIT 276,58 X 276,58 BASIS LOONHEFFING 2789,29 X HEF 2789,29 X 1 MND WIT 0,00 686,91- NETTO 1899,28 NIET BELASTBARE INHOUDINGEN/UITKERINGEN REISKOSTEN 130,00 PREMIESPAREN 125,00- 5,00 NETTO 5,00 91 36 00 92M89 GIRO NR 1236567 1906,28 beschikbaar gesleld per NETTO In de laatste Vers van't Vat van 1989 is op pagina 18 iets fout gegaan. In het artikel 'Met Oort van bruto naar netto', is een be langrijk deel van de afgebeelde nieuwe salarisspecificatie weg gevallen. Links van de afbeel ding ontbraken de cijfers 1 tot en met 8. Zij corresponderen met de cijfers in de tekst. Daar om dit keer nogmaals de afbeel ding. Voor de tekst verwijzen we u naar nummer 12/89. Onze excuses. Redactie Zoeterwoude - Maandagmor gen 15 januari: de eerste kreten van verbazing worden hoorbaar in kantoor en gang. Discussies over de zojuist uitgereikte inkomstenspecificatie worden ingezet. De tantième-uitkering is vaak hoger dan verwacht. Het nieuwe netto salaris na Oort betekent voor velen een stap te rug, zo lijkt het althans. Na ver gelijk met collega's blijken de salarisveranderingen onderling nogal te verschillen. De bij gevoegde toelichting wordt vluchtig ingekeken. Aan de in gevoerde overhevelingstoeslag blijkt een maximum te zitten. Onduidelijkheid en onbegrip, onder groepen medewerkers. Hoe waren de reacties die bin nen kwamen bij de Centrale Sa larisadministratie? Enkele veel gehoorde vragen legden wij voor aan mevrouw M.C. Bout, hoofd van Centrale Salarisad ministratie. "Toegegeven", reageert zij, "uit gangspunt van de belastingher ziening was vereenvoudiging van het belastingstelsel. Tij dens de overgangsfase van de laatste maanden was het lang niet allemaal even duidelijk. Ook voor ons was een aantal belangrijke details tot op het laatste moment onbekend. Voor de salarisadministraties van bedrijven is het er, zoals het er nu naar uitziet, niet eenvou diger op geworden." Maar ook voor de werknemers niet. Benieuwd als iedereen was hoe 'Ooit' voor ieder per soonlijk zou uitpakken, leek dat voor velen een tegenvaller. "De bedragen die voor de maand januari op de specifica tie vermeld staan, zijn echter niet maatgevend voor die van de resterende maanden van 1990. De premies voor WW, WAO en ZFW die over het uit gekeerde tantième worden ge heven, zijn nu afgetrokken van het salaris over de maand ja nuari. Dat heeft tot gevolg dat het tantième dus hoger uitvalt dan andere jaren en het bruto salaris voor januari extra is be last." Dat geldt dus voor iedereen. Toch treden er onderling grote verschillen op in wat er voor de medewerkers netto veranderdi "Dat is heel goed mogelijk. De omstandigheden van de men sen zijn ook zeer verschillend. Zelfs al worden de specificaties naast elkaar gelegd van mede werkers die tot nu toe hetzelfde verdienden, kunnen er grote verschillen optreden. Onder ling kunnen bijvoorbeeld de be lasting-tariefgroepen verschil len. Het feit of je één of twee maal de basisaftrek hebt, maakt verschil. De één krijgt een in specteursaftrek en de ander niet. Een vergelijk valt dus haast niet te maken. En dat is toch wat velen direct hebben gedaan." Heeft u nog andere veel voor komende vragen waar we hier misschien een antwoord op kunnen gevent "De vragen die we hier gehad hebben, zijn heel verschillend geweest. Van voor de hand lig gend tot gedetailleerd. Het ant woord op een groot aantal vra gen staat in de toelichting. Vanzelfsprekend kan men met vragen altijd bij de salarisadmi nistratie terecht."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 20