ook niet door merken van de Heineken-onderneming zelf - worden overgenomen. Na de analyse volgen drie creatieve fa sen", vertelt de heer De Witte. Creatieve fasen In de eerste creatieve fase, worden de grote lijnen uitgezet. Er wordt handmatig een aantal ontwerpen gemaakt op schaal. "Een goed ontwerp wordt ge kenmerkt door een goed logo en de juiste kleurstelling. Het zit 'm niet in de details", aldus De Witte. Na de eerste fase volgt een gesprek met de op drachtgever. Er wordt uit de ontwerpen een eerste selectie gemaakt. Vier a vijf concepten worden verder uitgewerkt in de uitvoeringsfase. Deze concep ten worden getest bij consu menten. De heer De Witte: "Het testen wordt gedaan door een onafhankelijk bureau, om dat wij vinden dat we ons eigen werk niet kunnen testen. Zo is er de minste kans dat de resul taten worden beïnvloed." De laatste creatieve fase is de eind fase. Er worden twee a drie ont werpen die goed uit de test zijn gekomen volledig uitgewerkt. Dit gebeurt met een ontwerp- computer, die door C.P.C. zelf ontwikkeld is. "Met deze com puter zijn we in staat techni sche perfectie na te streven", al dus De Witte. Vervolgens vindt een presentatie voor de op- In het volgende nummer besteden we aandacht aan het drukken van etiketten van de diverse Heineken- produkten drachtgever plaats en wordt een uiteindelijke keuze ge maakt. Zwangerschap Hoeveel tijd neemt zo'n ont wikkeling in beslag? De Witte: "Negen maanden zou de ideale uitgangspositie zijn, een volle dige zwangerschap. We zouden een ontwerp tussen de verschil lende fasen namelijk graag een week bewaartijd willen geven om alles even te laten bezinken. Als de ontwerper het project na een week opnieuw oppakt, kan hij er weer fris tegenaankijken. Dit komt de kwaliteit van het ontwerp ten goede. Helaas heb ben we maar zelden zoveel tijd tot onze beschikking en moe ten we het in een veel kortere periode klaarspelen." Het meikbeeld van Buckler is ontwikkeld met behulp van de zeer geavanceerde ont- werpcomputer Produkt-presentatie Claessens Product Consultants B.V. (C.P.C.j in Hilversum ver zorgt de produkt-presentatie van een groot aantal Heineken- produkten. De heer R. de Witte, direkteur van C.P.C. hierover: "Een verpakking moet functio neel zijn, maar ook communi catief. Het is belangrijk om de juiste combinatie van deze twee eigenschappen te vinden. Als we weten wat het produkt moet communiceren, gaan we bekijken hoe we dit het beste kunnen doen. Het gebruik van de juiste vorm en de juiste kleur in de verpakking is zeer belang rijk. De verpakking moet de merkpersoonlijkheid van het produkt duidelijk weergeven." De heer de Witte van C.P.C. (links) en de heer Oostrum van Heineken brand design bespreken een aantal 'Bucklermodellen' van een frisdrank en modellen met een 'pilsner-karalcter'. Uit eindelijk is gekozen voor een model dat meer doet denken aan een pilsner dan aan een fris drank. Het alcoholarme aspect van Buckler komt tot uitdruk king in de heldere kleuren geel en blauw in het etiket. Ook moet je bekijken welke merkkleuren niet gebruikt mo gen worden. Het Heineken- groen mag bijvoorbeeld niet zo maar door een ander biermerk - Eerste stappen "Het ontwerpen van een ver pakking verloopt bij C.P.C. in een aantal fasen. De eerste is de analysefase en wordt de 'pro- duktspectrumfase' genoemd. Neem als voorbeeld Buckler. Het bureau werd gevraagd de verpakking voor een alcohol arm bier van Heineken te ont wikkelen. In de eerste fase werd gekeken welke concurrenten er zijn op de markt. Voor bepaalde produktsoorten bestaan na melijk gedragscodes. Zo is de kleurcombinatie blauw/rood/ wit een code voor halfzware shag geworden. Rood wordt vaak gebruikt voor pure choco lade en blauw voor melkchoco lade. Bij het ontwikkelen van een nieuwe verpakking moet je rekening houden met de gel dende codes. Voor alcoholarme en alcoholvrije bieren was er nog geen gevestigd gedrag, waar rekening mee gehouden moest worden. Er zijn modellen ont worpen met eigenschappen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 17