Modern dis tributiecentrum in Staphorst Hf l Sinds 16 december 1989 is Staphorst niet meer alleen het dorp van tradities en klederdracht. Voor Heineken is Staphorst vanaf die dag hèt verdeelpunt geworden voor Noord- en Oost- Nederland. Het nieuwe distributiecentrum in Staphorst zet de toon voor distributie in de jaren negentig. "Verschillende goederenstromen onder één dak en toch geen wachttijden. Dat is het doel." r V j r m I A iB0M m I i J 1 te» sr ■mam* -W-.:, ::W; m - WFWK Aan het woord is Cor Kramer. Hij coördineert de werkzaam heden in het nieuwe distri butiecentrum. "Op dit moment werken we met tien vaste me dewerkers in drie ploegen en ik ben de enige Heineken-man. De anderen zijn in dienst van transportbedrijf Van Vliet", ver telt Kramer. Het moderne dis tributiecentrum is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen bierbrouwer en trans portondernemer. Een distribu tiecentrum waar de directe leverantie (levering aan de klant binnen 24 uur na bestelling) van Heineken- en Vrumona- produkten samengaat met de bevoorrading van groothandels in de drie Noordelijke provin cies. In de toekomst komen daar wellicht nog de levering van de thuistap aan de slijters en de verspreiding van reclame artikelen bij. Directe leverantie De werkwijze in Staphorst is even simpel als efficiënt, 's Avonds en 's nachts komen de verschillende produkten binnen. Dit gebeurt uitsluitend met de 30-palletwagen met de automatische laad- en losvloer. De hele vracht van dertig pal lets staat binnen enkele minu ten op de losplaats klaar om in de hal te worden opgeslagen. Maar niet voor lang. Voor de levering aan groothandels zijn drie dagen nodig. Met het sys teem van directe leverantie worden bier en fris al binnen 24 uur aan de klant geleverd. De klant geeft via het Trans- com-systeem zijn bestelling voor directe leverantie aan de Heineken-computer door. De afdeling Centrale Expeditie in Zoeterwoude verzamelt de be- Staphoister klederdracht tij dens de opening Een 30-palletwagen wordt ge lost op de regenachtige ope ningsdag stellingen en verwerkt ze tot onder meer transport- en bela dingsplanningen en zc maakt ook de benodigde documenten aan. In de namiddag komen bij het distributiecentrum de op drachten binnen die de volgen de dag aan de klant moeten worden geleverd. Op rolcontai ners wordt de bestelling voor de directe leverantie klaargezet. De retouremballage wordt ge lost en de vrachtauto kan bela den worden. Op deze manier verlaten momenteel zo'n 300 rolcontainers per dag de im mense hal in Staphorst. Geen piekvorming "Naast de directe leverantie zorgen we ook voor het provin- cievervoer naar groothandels en eigen drankenhandels. Het is de kunst om de in- en uitvoer- stromen zodanig op elkaar te laten aansluiten dat er geen wachttijden ontstaan. Om dat te bereiken, worden de mede werkers daar ingezet waar op dat moment de prioriteit ligt. Het werk wordt zodoende effi ciënter gedaan en de service aan de klant is groter." Zoeterwoude Doordat er in een drie-ploegen dienst wordt gewerkt, kan de aanvoer 's nachts plaatsvinden. Zo wordt tijdverhes op de steeds dmkker wordende we gen voorkomen en wordt de extra zware belasting van het milieu overdag enigzins terug gedrongen. In navolging van het distributiecentrum in Stap horst wordt eind januari in Zoe terwoude gestart met een proef, om ook daar de 30-palletwa- gens met behulp van automati sche rollenbanen snel te kun nen laden en lossen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 15