van kwaliteitszorg" Stage Hij promoveerde 1 december 1989 aan de Landbouwuniversiteit Wageningen op het proefschrift 'De Fysica van Bierschuim'. De afgelopen tijd stond hij veelvuldig in de publieke belangstelling. Een interview met Heineken promovendus Lex Ronteltap. Heineken-medewerker Publiciteit Een goede schuimkraag is het visite kaartje van een glas bier. Er is in het verleden daarom al veel research ge daan naar het gedrag van bierschuim. Het onderzoek van Lex Ronteltap wees uit dat de fysica een zeer belang rijke rol speelt bij schuim. Lex Rontel tap: "Het schuimgedrag is één van de belangrijkste kwaliteitskenmerken van bier. Het wordt bepaald door het eindprodukt. Het komt er in feite op neer dat er nu meer inzicht is in de omstandigheden, die aan de stabiliteit van bierschuim ten grondslag liggen." Vijf jaar geleden kwam Lex Ronteltap, destijds student aan de Landbouw universiteit Wageningen, voor een stage naar de afdeling Research in verlopen van vier fysische processen: bellenvorming, drainage, coalescen- tie en disproportionering. Mijn onder zoek heeft het mogelijk gemaakt beter metingen te doen het schuim- vermogen van het bier te bepalen. Er is een betere controle mogelijk op het Zoeterwoude. Daardoor kreeg de af deling contact met professor A. Prins van deze universiteit. De heer Prins heeft veel onderzoek naar de stabili teit van schuim gedaan. "Toen profes sor Prins opnieuw een onderzoek wil de starten, dacht hij aan mij, omdat ik stage had gelopen bij Heineken Re search. Hier is het idee voor mijn proefschrift ontstaan", aldus Lex Ron teltap. Lex Ronteltap begon het promotie onderzoek in dienst van Landbouw universiteit Wageningen. Professor Prins werd zijn promotor. Na een jaar kreeg Lex Ronteltap de mogelijkheid om het onderzoek voor Heineken voort te zetten. "Het was voor mij, met het oog op de toekomst, aantrekkelij ker om voor Heineken verder te gaan met het onderzoek. Ik heb het gehele onderzoek wel in Wageningen uitge voerd. Ongeveer eens per maand had ik overleg met de afdeling Research in Zoeterwoude." Sinds juni 1989 is Lex Ronteltap wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Proces Biochemie van Heineken in Zoeterwoude. "In mijn huidige functie houd ik me nog steeds bezig met de kwaliteit van schuim. Ik ben bijvoorbeeld bezig met een onderzoek naar de bellenvorming in koolzuurhoudende dranken. Het on derzoek, dat in samenwerking met het champagnehuis Moét Chan- don wordt gedaan, is een onderdeel van een Eurekaproject. Dit project wordt gesubsidieerd door de Euro pese Gemeenschap." Er is veel publiciteit geweest rondom het proefschrift 'De Fysica van Bier schuim'. Lex Ronteltap: "In het begin was het wel even schrikken, al die be langstelling. Maar na een paar ge sprekken met j ournalisten merk j e dat ze vaak dezelfde vragen stellen en heb je je antwoord direct klaar." De meest gestelde vraag was: "Wat is het gevolg van het onderzoek voor Heineken?". Het pasklare antwoord van Lex Ronteltap daarop: "Mijn on derzoek heeft geen ingrijpende veran deringen tot gevolg. Uiteraard draagt het wel bij tot een verbetering van de kwaliteitszorg, die hoog in het vaan del staat bij Heineken." Lex Ronteltap bij de 'opschuimbuis' in het laboratorium

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 14