Extra aandacht voor alcoholbeleid Alcohol Pepsi back to the future Zoeterwoude - Heineken is al enkele jaren bezig met een al cohol- en werkbeleid. Een be leid dat langzamerhand resul taat heeft. Het is belangrijk dat iedereen alert blijft op alcohol misbruik en zich bewust is van de risico's die overmatig alco holgebruik met zich mee kan brengen. Om extra aandacht te vragen voor het alcohol- en werkbeleid De slogan 'The choice of a new generation' past uitste kend bij de futuristische film Back to the future II Bunnik - Pepsi Cola heeft in december een promotionele actie gehouden rondom de Nederlandse première van de him Back to the future II. Een him waarin Pepsi verwerkt zit. Het promotieteam van Pepsi was op 25 verschillende loka- ties, onder meer in Rotterdam en Den Haag, aanwezig met een authentieke De Lorean- wagen. In deze auto reist de Amerikaanse acteur Michael J. van Heineken, zullen dit jaar verschillende affiches over dit onderwerp opgehan gen worden. Deze komen in al le vestigingen te hangen op plaatsen waar veel medewer kers komen. Te beginnen met de hierbij afgebeelde poster, waarop uitdrukkelijk staat dat alcohol en verkeer nooit sa mengaan. Back to the Future II brak al tij dens de première in de VS alle kassarecords. Ook in Neder land is de him een groot succes. Hij trok in de eerste twee we ken in Nederland al 400.000 bezoekers. In Back to the Fu ture II drinken de acteurs futu ristische blikjes Pepsi Cola. Ook wordt de naam Pepsi ge noemd. Inmiddels heeft Pepsi de exclusieve rechten gekregen als frisdrankensponsor van de derde Back to the Future him, die in juni 1990 in Nederland wordt uitgebracht. De De Lorean-wagen trok veel belangstelling van het publiek Fox in de him naar de toekomst. Belangstellenden konden de wagen bekijken en meedoen aan de Pepsi-proef. Ook werden Pepsi-produkten en filmmate riaal van Back to the Future II uitgedeeld. Voor de medewer kers van Vrumona werd een speciale 'preview' van Back to the Future II gehouden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 13