CTV-brochure 1990 Deze maand verscheen de nieuwe brochure van de afdeling Centrale Training en Vorming (CTV). Hierin staan de cursussen die CTV al of niet in samenwerking met anderen in 1990 aanbiedt. Meer vaardigheids trainingen, minder automatiserings opleidingen en meer maatwerk voor kleine doelgroepen. Jaarlijks nemen veel Heineken- medewerkers plaats in de schoolbanken. Een nieuwe ma chine, de komst van een perso nal computer of verandering van functie: redenen genoeg voor om- en bijscholing. Voor de brouwerij-medewerkers zijn op dat moment de opleidings functionarissen van de perso- neeldiensten het aanspreek punt. De mensen van CTV vervullen die rol voor de brouwerij-medewerkers vanaf groepsleidersniveau en voor het overige personeel van Heineken Nederlands Beheer. In 1989 hebben 1125 medewer kers een cursus gevolgd uit de CTV-brochure, terwijl nog eens bijna 1000 medewerkers via CTV een opleiding buitenshuis deden. Vaardigheden Wanneer de inhoudsopgaven van de oude en nieuwe brochu re naast elkaar worden gelegd, valt op dat de commerciële op leidingen zijn vervangen door 'vaardigheidstrainingen'. "Het is niet zo dat het een het ander vervangt. We hebben de cursus sen beter ingedeeld", vertelt Sandra Gaarenstroom van de afdeling CTV. "In de vorige bro chure vielen er vijf vaardig heidstrainingen onder het hoofdstuk Management Oplei dingen. Maar ook de commer ciële opleidingen waren vooral gericht op het bijbrengen van vaardigheden. Nu hebben we ze samengevoegd. Totaal zijn er nu dertien verschillende trai ningen." Naast de nieuwe in deling is ook de opzet van het programma veranderd. Om te voorkomen dat cursisten met tè grote onderlinge verschillen in voorkennis in eenzelfde groep komen, wordt voortaan gestart met twee basisopleidin gen. Wil men aan één van de vaardigheidstrainingen mee doen, dan moeten eerst de cur sussen voor gesprekstechnie ken en conflicthantering zijn gevolgd of onderdeel zijn ge weest van een andere oplei ding. Maatwerk Het leveren van maatwerk is een andere belangrijke ontwik keling. Sandra Gaarenstroom: "Er ontstaan steeds meer cur sussen gericht op kleinere spe cifieke groepen. Zo zijn de op leidingen voor het voeren van beoordelings- en functione ringsgesprekken nu veelal ge richt op één bepaalde afdeling met z'n eigen problemen en historie. De cursus onderhan delen is bijvoorbeeld gesplitst in onderhandelen voor inkoop en onderhandelen tijdens ver koopgesprekken. Een ander voordeel van kleinere groepen is dat een aantal van de cursus sen in kortere tijd kan worden afgerond." Opvallend is de teruggang in het aantal automatiseringsop leidingen. "In 1987 en 1988 was er een ware run op de gebrui kersopleidingen. Vorig jaar liep het aantal cursisten stevig te rug. Dit werd mede veroorzaakt door de MS-DOS cursus die de 900 pc-privégebruikers bij de aanschaf van hun machine heb ben gehad", aldus Sandra Gaarenstroom. In de brochure staat ook be schreven hoe CTV te werk gaat. Is er behoefte aan extra kennis en nieuwe informatie op een af deling, dan wordt eerst gekeken of een cursus de juiste oplos sing is. Wanneer er voor een op leiding wordt gekozen en de doelstellingen zijn geformu leerd, wordt gekeken welke be staande cursus het meest ge schikt is. Zonodig ontwikkelt CTV zelf of met behulp van ex terne deskundigen een ge schikte cursus. Belangrijk is de evaluatie die na de cursus plaatsvindt. Op dit moment is CTV druk doende vragenhjsten te ontwikkelen waarmee ver schillende managementoplei dingen beoordeeld en waar nodig verbeterd kunnen worden. Nieuwsbrief Ook na het uitkomen van de brochure zal CTV nog regel matig van zich laten horen. De ontvangers van de CTV-bro chure, afdelingschefs en leden van management teams, krij gen voortaan elk kwartaal een CTV-nieuwsbrief toegestuurd. Hierin worden onder meer nieuwe cursussen beschreven. Ook wordt aandacht besteed aan de ervaringen van cursisten en komt er een cursuskalender in te staan. "We gaan in de nieuwsbrief vooral aandacht besteden aan nieuwe cursussen die voor een afdeling of kleine groep zijn ontwikkeld en die voor anderen wellicht ook nut tig kunnen zijn", aldus Sandra Gaarenstroom.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 12