HTB-laboratoria Zoeterwoude geopend Door het nemen van een proef, openden de heren Scheltema, Bremer en Van den Berg op 11 december 1989 de nieuwe laboratoria van de afdelingen Research en Quality Control van HTB in Zoeterwoude. Inventarisatie De heren Van den Berg (links), Bre mer (midden) en Scheltema verrich ten de opening Met de opening kwam een einde aan een grootscheepse verbouwing, die vorig j aar maart van start is gegaan. De verbouwing begon kort nadat de labo ratoria van de Bedrijfstechnologische Dienst naar het bedrijfskantoor ver huisd waren. Hierdoor kwam op de eerste etage van het kantoorgebouw in Zoeterwoude een grote ruimte vrij, die na aanpassingen en verbouwingen in april betrokken werd door het Qua lity Control-lab van HTB. De voorma lige werkruimte van het laboratorium op de tweede etage werd benut door de laboratoria van de Research-afde- ling van HTB. Ook deze afdeling had te kampen met ruimtegebrek. Jan Kempers, gist-fysioloog hierover: "Het Quality Control-lab en de Research afdeling konden hun spullen niet meer kwijt in de bestaande laborato ria. Allerlei apparatuur was daarom zelfs op de gangen geplaatst. Boven dien voldeden sommige veiligheids maatregelen van de oude laboratoria niet langer aan de door de overheid ge stelde eisen. Die eisen houden onder meer in dat voor iedere medewerker een bepaalde hoeveelheid werkruim te ter beschikking moet staan. Maar Mandy van 't Hof, analiste in het service laboratorium op de eerste etage. ook dat er geen drie apparaten op el kaar mogen staan en dat de gangpa den en de toegang tot de laboratoria vrijgehouden moeten worden." Jan Kempers heeft samen met Els van der Velde (wetenschappelijk mede werker Research) en Ad van 't Hof (hoofd Quality Control-lab) de wen sen van de laboratorium-medewer kers en de eisen rondom grootte en bouwkundige veranderingen gein- ventariseerd. Voor deze drie mensen is de opening van de laboratoria dan ook iets om met trots op terug te kij ken. Ook bij de rondleidingen die op de opening volgden, waren zij nauw betrokken. Ongeveer 240 medewer kers van de vestiging Zoeterwoude maakten gebruik van de uitnodiging in de nieuwe laboratoria rond te kij ken. Daar kregen zij van diverse lab medewerkers in het kort iets te horen over de werkzaamheden. Ook kon den de geïnteresseerde bezoekers proeven hoe een 'bostel-koekje' smaakt en mochten ze diverse geuren onderscheiden via de zogenaamde 'instrumentele analyse'. Na afloop van de rondleiding kreeg elke deelne mer een boekje, waarin door middel van tekeningen nog eens de verschil lende afdelingen binnen de laborato ria worden uitgelegd. Een van de rondleidingen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 10