Voortgang Bols Benelux de Rozengracht als aan- en afvoer- route, totdat de gemeente besloot de gracht te dempen. De toekomst zag er in die tijd voor Bols even donker uit. Maar niet voor lang. Het bedrijf groeide uiteindelijk uit tot een inter nationaal concern, dat zich voorna melijk toelegt op produktie van en de handel in alcoholhoudende dranken. Internationaal Dat internationale is vooral terug te vinden in de verschillende buiten landse vestigingen van Bols en in de export van Bols-produkten naar ruim honderdvijftig landen. Die export zo wel op fles als in concentraatvorm, wordt momenteel verzorgd vanuit Hendrik-Ido-Ambacht. De werkmaat schappijen van Bols in het buitenland bevinden zich in Argentinië, België, Engeland, Frankrijk, Brazilië, Duits land, Italië, Spanje en Zwitserland. De Belgische vestiging Lot, vlakbij Brussel, zal onderdeel gaan uitmaken van Bols Benelux B.V. De grondstof fen voor de Bols-produkten worden uit het buitenland betrokken. Zoals bijvoorbeeld kaneel, zoethout en Johannisbrood uit Azië en cacao en kruidnagelen uit Afrika. N ederlandse produktie-vestigingen van Bols bevinden zich in Nieuw- Vennep, waar ook het hoofdkantoor van Bols gevestigd is en in Hendrik- Ido-Ambacht. In laatstgenoemde ves tiging is Henkes gevestigd, een bedrijf dat in 1824 in het Rotterdamse Delfs- haven door Johannes Hermanus Henkes en zijn partners werd opge richt, later overging naar Hendrik- Ido-Ambacht en dat in 1987 door Bols overgenomen werd. Het wijn huis van Bols, Oud Wijnkopers en Hustinx is gevestigd in Haarlem. Produkten Gedistilleerde dranken, aperitieven en wijnen vormen de belangrijkste produkten van Bols. Daarnaast wor den sinds enkele jaren in een aantal landen ook alcoholvrije aperitieven, De medewerkers van de GWN. van Bols Nederland, de ondernemingsra den, vakverenigingen en de pers zijn eind februari uitvoerig geïnformeerd over de uitkomsten van het onder zoek naar de vorm en wiize van samenwerking van GWN/Bols. De grote lijnen van het onderzoek zijn: - Samengaan van de gedistilleerd- en wijnactiviteiten in één onderne ming Bols Benelux is de meest reële mogelijkheid om tot één sterke onderneming te komen. - Van het totaal van de eind 1988 be staande 630 arbeidsplaatsen zullen er in de komende twee jaar ±230 moeten verdwijnen. Inclusief de cir ca 65 die ook zonder de voorgeno men samenwerking zouden zijn ver dwenen. Een groot deel van deze inkrimping zal gerealiseerd worden door een 5711'2 -jarigenregeling. In het kader van het Heineken-project 'flexibele personeelsinzet' zal inten sief naar passende functies worden gezocht, zowel intern bij Heineken Nederlands Beheer en bij Bols Nederland als extern. Nader onder zoek heeft aangetoond dat een rela tief grote groep medewerkers pas sende werkgelegenheid kan worden aangeboden binnen de werkmaat schappijen van Heineken Neder lands Beheer B. V. - Er is een sociaal plan opgesteld met als inzet dat er de komende twee jaar géén gedwongen ontslagen zul len vallen. - De produktie-activiteiten zullen worden geconcentreerd in Nieuw- Vennep en Zoetermeer. De produk- tievestiging in Hendrik-Ido-Am- bacht zal tot uiterlijk 1991 in bedrijf blijven. - De commerciële activiteiten van de GWN en Bols Nederland worden samengevoegd, waarbij het wijn huis Oud Wijnkopers en Hustinx voorlopig zelfstandig zal blijven opereren. - Bols Benelux zal de huidige export- produkten van GWN en Bols blijven produceren. De commerciële expor tactiviteiten zullen worden verricht door Bols. De resultaten van het onderzoek en de op basis hiervan gedane voorstel len van de directies van de GWN en Bols zijn aan de ondernemingsraden en vakbonden voorgelegd en toege licht. Ook is het sociaal plan aan de vakbonden aangeboden, waarover nog nader overleg plaatsvindt. Lucas Bols begon in 1575 zijn bescheiden distilleerderij 't Lootsje in Amsterdam zoals Crodino, vruchtesappen, fris dranken en mineraalwater op de markt gebracht. Produkten van Bols die in Nederland worden verkocht zijn onder meer de jenevers, zoals Hartevelt, Henkes, Blankenhein, Jon ge Bols en Claeryn, Mispelblom bran dewijn, Bols Advocaat en Cynar (een bitter op basis van artisjokken). Ver der Black Prince-whiskey en Cognac Joseph Guy. En niet te vergeten de likeuren zoals Bols-rum en de specia liteiten Kibowi, Pisang Ambon, Bootz Fine Rums en Bootz Dry Gin en Kon- tiki. Daarnaast vertegenwoordigt Bols nog een aantal produkten van buitenlandse huizen. Daar komen whisky's vandaan als Paddy, Crest- hill, Long John, Tormore, Jack Dan iel's, Antiquary, John Jameson, Vat '69 en Tullamore Dew. Andere import- merken zijn Tia Maria, Cinzano Ver mouth, Stolichnaya Wodka, Pedro Domecq sherry's en Taittinger Champagne. Enkele produkten van het concern

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 9