Reclamecode alcoholhoudende dranken "Hou het gezellig, drink met mate" en "Geniet, maar drink met mate". Deze waarschuwende teksten zullen met ingang van 1 september aanstaande regelmatig in televisiecommercials voor alcoholhoudende produkten te zien zijn. Dit is een van de regels die omschreven staan in de nieuwe reclamecode voor alcoholhoudende dranken die 1 september 1989 van kracht wordt. De nieuwe reclamecode is opgesteld en ondertekend door alle producen ten en importeurs van alcoholhou dende dranken, alsmede de betrok ken produktschappen die verenigd zijn in de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (Stiva). De Stichting Reclame Code, hèt toezichthoudend orgaan op reclame in Nederland, heeft de nieuwe code onlangs goedge keurd. Waarom een nieuwe code? De heer W.F. van Rossum, hoofd van de afdeling Marketing Onderzoek en Public Affairs van Heineken en al jarenlang Stiva-adviseur hierover: "In 1987 werd de nota Alcohol en Samenleving door de Tweede Kamer behandeld. Een nota, waarin de rege ring een aantal maatregelen voor stelde om het alcoholgebruik terug te dringen. Bijvoorbeeld door distribu- tiebeperkende maatregelen in te voe ren, de accijns op alcohol te verho gen, reclame voor alcohol te verbieden op radio en televisie en de reclame in de andere media aan strengere regels te onderwerpen. Gelukkig was een aantal grote poli tieke partijen in de Tweede Kamer wel gevoelig voor onze argumenten dat de alcoholproblematiek beter op een andere manier aangepakt kan worden dan met de voorgestelde maatregelen. Met name van het reclameverbod op radio en TV is nooit bewezen dat het bijdraagt aan alcoholmatiging en bestrijding van misbruik. Het heeft er uiteindelijk toe geleid dat mevrouw M. Janmaat - Abee van het CDA een motie heeft ingediend om het alcoholreclamever bod op radio en TV niet door te laten gaan. En om het bedrijfsleven de kans te geven een goed voorlichtingsbeleid op te zetten en om zichzelf striktere regels op te leggen voor reclame voor alcoholhoudende dranken." De motie werd, met steun van de WD en D'66, eind '87 aangenomen. Geheel volgens afspraak kwam de Stiva een jaar na de behandeling van de nota Alcohol en Samenleving met een nieuwe reclamecode, waarin de regels zijn aangescherpt. "Wij menen dat wij als fabrikanten, importeurs en produktschappen, een bijdrage kun nen leveren aan een verantwoord alcoholgebruik wanneer onze recla me-uitingen gebaseerd worden op de regels in de nieuwe code", zegt de heer Van Rossum. "De code, waarin suggesties van onder andere de con sumentenorganisaties en de Rijks overheid zijn opgenomen, is goedge keurd door de Stichting Reclame Code. Momenteel zijn er besprekin gen met de overheid gaande om te kijken of we alsnog ook met hen tot overeenstemming kunnen komen." Nieuwe bepalingen De belangrijkste aanpassing van de nieuwe code is dat alle reclame-uiting- en in bioscopen, discotheken en via gesloten televisiecircuits (zoals in een recreatiepark) worden voorzien van de slogan 'Hou het gezellig, drink met mate' of 'Geniet, maar drink met mate'. Voor televisiecommercials geldt dat een op de vijf spots voorzien moet zijn van die slogan, evenredig verspreid over alle merken en Ster blokken. Daardoor ziet elke Nederlander van 12 jaar en ouder de slogan ruim dertig keer per jaar op televisie. De jeugd, de grootste doel groep in het alcoholmatigingsbeleid, ziet hem nog vaker, onder meer in bioscopen en discotheken. Een andere regel is dat er geen direct verband mag worden gelegd tussen alcoholgebruik en actieve beroepsuit oefening. Verder is het verboden in de gedrukte media (kranten en tijdschriften) col lectieve reclame te maken. "We wil len immers geen reclame maken om het alcoholgebruik als zodanig te ver hogen, maar om een verschuiving van merkvoorkeur te bereiken." "Daarnaast zijn er natuurlijk nog de voorlichtingsspots van de Stiva, waarmee men regelmatig in de Ster blokken wordt geconfronteerd", ver volgt de heer Van Rossum. "Verder wordt er in overleg met de slijters en de levensmiddelenhandel gewerkt aan een nieuwe gedragscode, waarin voornamelijk zaken beschreven staan die de distributie en verkoopmetho den van alcoholhoudende drank betreffen. En tot slot ondersteunt de Stiva allerlei acties die plaatsvinden op het gebied van alcohol verkeer, alcohol werk enzovoort. Allemaal bewijzen dat het de drankenprodu centen ernst is met de zelfregulering, met het doel alcoholmisbruik zoveel mogelijk te voorkomen."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 6