In 1987 liet de markt voor fleshier, vooral via thuisver- bruik, een daling zien. In 1988 bleef flesbier nagenoeg op peil. De afzet van tapbier is licht gedaald. De nieuwe produkten Amstel Light en Buckler wer den goed ontvangen; Buckler overtrof alle verwachtingen. Vrumona In de licht groeiende frisdran- kenmarkt kon Vrumona het marktaandeel vergroten. Bijna alle merken werden hogere verkopen gehaald. In het bij- taat worden behaald. Eind 1988 werd bekend gemaakt dat gekeken wordt naar een samenwerkingsverband tussen de GWN en Bols in de Bene lux. Opbrengst verkopen gedistilleerd en wijn (in miljoenen guldens) Vooruitzichten De uitbouw en versterking van de onderneming zal wor den voortgezet. Dat gebeurt onder meer door voltooiing van de rationalisatie bij de brouwerijen. Gewerkt wordt aan het versterken van de vooraanstaande positie binnen de Europese markt. Op de ver dergaande opdeling van de biermarkten zal worden inge speeld door het op de markt brengen van nieuwe merken, produkten en verpakkings soorten. Het beleid is erop ge richt flexibel te reageren op nieuwe trends. Dat geldt zo wel voor de marktbewerking als het afstemmen van de pro- duktiefaciliteiten op de vraag. Aangestipt wordt dat zich in de personeelsbezetting van Vrumona kon het markt aandeel vergroten een aantal werkmaatschap pijen veranderingen kunnen gaan voordoen. Dat heeft te maken met herstructurerin gen. In totaliteit worden in 1989 geen belangrijke wijzi gingen in de omvang van het personeelsbestand verwacht. De heer Heineken zei aan het slot van zijn inleiding: "Heineken is een grote, wereldwijd bekende onderne ming die alle mogelijkheden in zich heeft op langere ter mijn zich voorspoedig te ont wikkelen. De financiële kracht, de brede geografische spreiding, de hechte organisa tie, de sterke merken, de marktgerichtheid en de hoge kwaliteit geven alle vertrou wen voor de toekomst." Amstel Light en Buckler worden goed ontvangen Opbrengst verkopen frisdranken (in miljoenen guldens) zonder Seven-Up Light, Pepsi Light, Royal Club Light en Ri- vella Light ontwikkelden zich gunstig. Ook de Sourcy pro dukten vertonen een stijgende lijn. GWN De markt voor gedistilleerd liep verder terug. Toch slaagde de GWN erin een beter resul taat te behalen. De sluiting van de vestiging in Leeuwar den en een sanering van het exportassortiment leidden tot een verlaging van de kosten. Daardoor kon een hoger resul-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 5