I»«gmi 10.968 Overig Europa I - I 756 Westelijk Halfrond i i 6.658 Afrika I I 4.047 Azië/Australië/Oceanië Heineken in Nederland De bierconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland daalde van 84,3 liter tot 83,3 liter. De import nam toe. Er is een grotere belangstelling voor andere biersoorten. De afzet van pilsener in Nederland stond hierdoor onder druk. Het marktaandeel van de ver schillende biersoorten van Heineken is met een half pro cent gedaald. De heer Heine ken hierover: "Ik geloof niet dat er in Nederland sprake is van een trendbreuk wat be treft de pilsener consumptie per hoofd van de bevolking. Ook de concurrentie van importbier moet niet al te zwaar worden opgevat. Het marktaandeel van importbie ren is slechts 3%. Je moet van een muis geen olifant maken." De heer Heineken zat, als voorzitter van de Raad van Bestuur, voor de laatste keer de persconferentie voor. Zijn terugtreden kreeg van de journalisten relatief veel aandacht. Over de positie van gedele geerd commissaris: "Na 47 jaar gewerkt te hebben bij de brouwerij ben ik blij dat ik als gedelegeerd commissaris nog een taak krijg. Ik zou me ongeluk kig voelen als ik slechts viermaal per jaar op het bedrijf mag komen. Op de vraag of hij zich nog intensief bezighoudt met de reclame en het imago (vervolg van pagina 3) liaanse brouwerijen erin betrokken. Daarnaast groeide de omzet door hogere volumes en hogere verkoopprijzen. De groei van de winst werd ge remd door de kosten van her structurering en door hogere verkoopkosten als gevolg van de toenemende concurrentie. Geografische verdeling van verkopen van onder toezicht van Heineken gebrouwen bier (in miljoenen hectoliters) IMwni 5.2 Frankrijk I 4,8 Spanje I~T~1 3.7 Italië i i 2.6 Griekenland i i 0,5 Ierland i i 3,2 Overige landen Personeel De gemiddelde personeelsbe zetting was 28.719 tegen 28.418 in 1987. Voor Neder land waren deze cijfers respec tievelijk 6.290 en 6.206. In het jaarverslag werd aangegeven dat de inzet en creativiteit van In 1988 bleef het fleshier min of meer op peil van Heineken, antwoordde de heer Heineken: "Imago wordt niet alleen bepaald door reclame. Imago heeft ook te maken met de ma nier waarop je zaken doet. Hoe ga je met je klanten oml Klanten moeten je wel aardig vinden, moeten het prettig vinden met je om te gaan. Bier is een gezelligheidsprodukt. Het is prettiger bier te maken dan machinegeweren. Je wordt door de meeste mensen prettig behandeld, behalve misschien door een paar mensen van de blauwe knoop." L'.HD 10,3 Westelijk Halfrond I l 7.7 Afrika I 'I 2,5 Azië/Australië/Oceanië Ook de financieringskosten stegen. De heer Heineken over de resultaten: "In veel opzich ten is 1988 voor de onderne ming bevredigend verlopen. Verkopen bier Europa per land (in miljoenen hectoliters) Opbrengst verkopen bier (in miljoenen guldens) De export naar de VS. vertoonde weer een stijgende lijn De brede geografische sprei ding van de activiteiten blijkt vruchten af te werpen en heeft het bedrijf minder gevoelig ge maakt voor ontwikkelingen op individuele markten. Heineken kon zijn vooraan staande positie op de interna tionale biermarkt goed hand haven." Internationaal De export naar de Verenigde Staten kon de stijgende lijn weer oppakken. Er is een stij ging van de resultaten te zien bij enkele Europese werk maatschappijen, waaronder Frankrijk en Spanje. de Heineken-medewerkers een belangrijke invloed heb ben op de gang van zaken bij de onderneming. Voor de toe wijding en het enthousiasme van de medewerkers spreekt de Raad van Bestuur zijn waardering uit. Personeel onderverdeeld naar regio (in aantallen) 5.374

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 4