Begin april werden de cijfers van Heineken over 1988 bekend gemaakt. In dit artikel meer over de ontwik keling van de omzet en het resultaat van Heineken N.V. In 1988 steeg de omzet van Heineken met 10% tot 7.291 miljoen. Het bedrijfs resultaat (dat is de netto-om zet minus alle kosten die te maken hebben met het maken van de produkten en de ver koop hiervan) nam met 5% toe tot 537 miljoen. De winst over 1988 laat een lich te stijging tot 291 miljoen zien. De winst is het bedrijfs resultaat, inclusief de ontvan gen dividend, waarvan afge trokken worden de betaalde rente en de belastingen en gecorrigeerd vóór aandeel der den. We hebben het hier over de geconsolideerde resultatenre kening. Je kunt daaruit niet rechtstreeks opmaken hoe de cijfers van één bepaalde werk maatschappij eruit zien. Hogere volumes en ver koopcijfers In zijn inleiding op de perscon ferentie gaf de heer A.H. Hei neken aan dat de omzettoe- name toe te schrijven is aan enkele zaken. Voor het eerst zijn de omzetten van twee Ita- (lees verder op pagina 4 Heineken wereldwijd: beter bedrijfsresultaat De heer A.H. Heineken tijdens de presentatie van het jaarverslag. Links de heer drs.Gvan Schaik.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 3