1 "Je kunt beter een keus maken als het nog mooi weer is" "We moeten aantrekkelijk blijven op de markt en daar om hebben we die varianten nodig" "We hebben gewerkt als leeuwen om dit resultaat te bereiken" blijft richten op de markten van kwaliteitsprodukten met mer ken die zich qua imago hoog in de markt bevinden. Kwaliteit en imago gaan voor ons samen. Wat is er in de Nederlandse markt beter qua imago dan het Limburgse merk Brand, met zijn enorme reputatie en trou we klantenkring en zijn, vaak opvallende aantrekkelijkheid voor onze klanten? Dat is één van de hoofdredenen. Tweede reden is dat Heineken ook op de internationale markten een uitbreiding van merken en as sortiment denkt nodig te heb ben." Eigen identiteit Voorwaarde is om zowel de identiteit van het merk als de Brand brouwerij in de groep als een zelfstandig onderdeel te la ten voortbestaan en verder te ontwikkelen. Daarover zijn dan ook duidelijke afspraken ge maakt. Zoals de heer Brand kernachtig zei: "Brand blijft exact wat Brand is en we zullen proberen het bedrijf nog verder uit te bouwen." Het Limburgse karakter blijft dus gewaarborgd. voor 85% binnen de Brand fa milie te vinden zijn. De export van Brand is 4 a 5% van het to tale volume. Belangrijkste ex- Keuze maken op juiste mo ment Op de vraag waarom Brand zijn onafhankelijkheid opgeeft ant woordde de heer Brand: "Een onafhankelijke positie is alleen mogelijk als je voldoende ren dement maakt. Gezien de markt, die het steeds moeilijker krijgt en het volume dat niet toe zal nemen, zullen de mar ges aangetast worden. En dat geldt niet alleen voor de grote brouwers maar ook voor de kleinere. Op den duur leidt dat tot een moeilijker winstgeven de positie en gaat dat ten koste van je merkpositie. Als je pas op dat moment krampachtig om je heen gaat kijken wat je moet doen, dan zijn er echter al keu zes gemaakt. We kunnen beter een keus maken als het nog mooi weer is. Dat is ook voor degene die met ons gaat samen werken beter. Onze partners hebben niet veel aan een zieke dochter die ergens in een hoek je blijft zitten. Ze hebben meer aan een vrolijke meid die met hen de markt opgaat." Hij ver volgt: "We hebben gewerkt als leeuwen en op grond daarvan hebben we dit kunnen berei ken. Maar als er iets gevaarlijk is, dan is het wel doorvechten met een slecht perspectief. Als je wacht tot het je overkomt, kun je geen keus meer maken." Hoog imago De heer Van Schaik lichtte uit gebreid de redenen van Heineken toe. "De Neder landse biermarkt stagneert. Dat weten - en zeggen - we al jaren. Het marktaandeel in die stag nerende markt gaat een steeds grotere rol spelen. Ook gerela teerd aan het volume en het an dere comsumptiepatroon van onze klanten (dat heeft mede te maken met een andere opvat ting over het gebruik van alco hol) hebben we daar in de afgelopen jaren al op inge speeld met een verbreding van ons produktenpakket. Vroeger had je dé bierdrinker en dé jeneverdrinker die vast zaten aan hun produkt en hun merk. Dat dronken ze altijd. Nu wordt gevraagd om méér produktva- riatie en wisselen consumen ten binnen één produkt wel eens van merk. Wij moeten aantrekkelijk blijven in die stagnerende markt en daarvoor hebben we die varianten nodig. In onze filosofie: 'Kwaliteits produkten met een hoog ima go' past Brand uitstekend. Ik mag wel zeggen dat we wat dat betreft 'last' van ze hebben gehad. Er zou dan ook zeker een actie gekomen zijn van Heineken om in het segment waarin Brand groot is, een aandeel te pakken. Brand zit in het pre mium segment bovenaan de markt, vooral ook qua prijs en verkrijgbaarheid), een segment dat in Nederland nooit bestaan heeft. Heineken is, door z'n vo- lume en doordat er in het ver leden eigenlijk nooit een premium segment in Neder land geweest is, in de ogen van de consument vooral een 'po pulair' bier. Terwijl Heineken overal elders wel in het pre miumsegment zit. Kortom: "Brand gaat voor de Heineken organisatie de rol vervullen die Heineken buiten Nederland zelf vervult", aldus de heer Van Schaik. Familiebedrijf Koninklijke Brand is een fami liebedrijf waarvan de aandelen portlanden zijn uiteraard de V.S., daarna België en West Duitsland, terwijl ook geëxpor teerd wordt naar Italië en Frankrijk. Naast Brand Pilsener voert de brouwerij als produkten Brand Oud, Brand Up, Brand Impera tor, Brand Dubbelboek en Brand Sylvester. In de VS. krijgt het Royal Brand Beer, in 'the cool white bottle' steeds meer bekendheid. Dit bier, in een witte fles, is niet in Nederland te krijgen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 37