Samenwerking Heineken-Brand: Limburgs karakter blijft behouden Voor de medewerkers van Heineken en Brand kwam het bericht over de samen werking als een volslagen verrassing. Het bericht kwam uitgebreid in de pers en sloeg vooral in Limburg in als een bom. G. van Schaik, voorzitter van de Raad van Bestuur, zei hierover tijdens de persconferentie: "We zijn erg verheugd dat het mo gelijk lijkt om samen met Brand op te trekken in zowel de Nederlandse als de inter nationale markt." Voor Brand betekent de aansluiting een goede uitgangspositie voor ver dere groei in Europa. De heer M.A.M. Brand gaf aan dat van wege de open marktsituatie in 1992 schaalvergroting van toe nemend belang wordt. Geen gevolgen werkgelegenheid De aansluiting zal geen gevol gen hebben voor de werkge legenheid. De Brand-brouwerij in Wijlre (Limburg) zal in de hui dige vorm en op de huidige plaats bhjven voortbestaan. De Brand bierbrouwerij heeft 220 medewerkers, een markt aandeel van 4% in Nederland en een afzetvolume van 450.000 hectoliter. Ter vergelij king: Heineken Nederland heeft 4500 medewerkers, een marktaandeel van meer dan 52% en een verkoop van 6,5 miljoen hectoliter. Kwaliteitsprodukten met hoog imago In de toelichting op het pers bericht zei de heer Van Schaik: "Al tijdens de presentatie van ons financieel jaarverslag heb ben we gezegd dat we behoefte krijgen aan een wat groter pak ket van produkten en merken. Daar wil ik aan toevoegen dat Heineken zich in de toekomst Midden april maakten Brand en Heineken bekend dat ze in gesprek zijn over de mogelijk heid tot aansluiting van de Koninklijke Bierbrouwerij Brand B.V. bij Heineken. Achtergrond van de aansluiting zijn de ontwikkelingen op de biermarkt, zowel in Europa als wereldwijd. Daarbij speelt vooral een rol de toenemende concentratie van brouwerij- belangen en een duidelijke ten dens tot marktsegmentatie in de traditionele biermarkten. Het brouwhuis van Brand

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 36