HOE SNEL VAART DE SPIRIT OF HEINEKEN? WIE HERKENT DEZE FOTO? BEDANKT! PRIJSVRAAG Zoeterwoude - In Vers van 't Vat 3/89 stond een artikel over de draagvleugelboot 'Spi rit of Heineken', waarmee de Vlaming Fons Oerlemans de oversteek zal maken van New York naar de Scilly Eilanden voor de Engelse zuid-kust. Zo als bekend wil Fons met zijn oversteek, die in juni van dit jaar moet plaatsvinden, een tweetal records breken. Te we ten: de eerste oceaanoversteek per draagvleugelboot en het afstandsrecord voor draagvleu gelboten. In samenwerking met de Tele graaf wordt er nu ook een prijsvraag aan deze spectacu laire race om de klok gehou den. Deze vraag heeft betrek king op de snelheid waarmee Fons Oerlemans de afstand van ongeveer 5500 kilometer zal overbruggen. Als ezels bruggetje kunnen we alvast melden dat tot nu toe het record op drie dagen, tien uur en veertig minuten ligt. Wie meent te weten hoe lang de 'Spirit of Heineken' over de afstand New York-Scilly Eilanden zal doen, kan zijn of haar antwoord per briefkaart sturen naar de redactie van Vers van 't Vat, postbus 530, 31 3280 BD in Zoeterwoude on der vermelding van 'Snelheid Spirit of Heineken'. Vermeld ook uw naam, adres en per soonsnummer. Per medewer ker mag slechts één briefkaart worden ingestuurd! Voor dege nen die het dichtst bij de goe de tijd zullen zitten, zijn zes tig prijzen te winnen. Tien exclusieve 'Spirit of Heineken'-jacks als hoofdprijs en vijftig bierpullen met speci ale 'Spirit of Heineken'-op- druk als troostprijs. De inzen dingen moeten uiterlijk 31 mei bij de redactie binnen zijn. Zo dra de 'Spirit of Heineken' de afstand heeft overbrugd, zul len de winnaars bekend wor den gemaakt. Weet u wie de heren zijn die op deze foto staan? En weet u misschien ook wanneer zij op de gevoelige plaat zijn vastge legd? Uw antwoorden zijn van harte welkom bij de afdeling Museumgoederenbeheer in Amsterdam. Daar worden de vele foto's die ons bedrijf rijk is, uitgezocht en op datum en plaats gesorteerd. Af en toe is echter niet bekend waar, wan neer en waarom een foto ge maakt is. Vandaar dat me vrouw M.J. Ketting van deze afdeling ook dit keer een oproep doet aan lezers van Vers van 't Vat. Wie het ant woord weet, kan het haar schrijven. Het adres is Postbus 28, 1000 AA in Amsterdam. Telefonisch is mevrouw Ketting te bereiken via (020-)702105. De heer G. Kuhlman heeft met ingang van dit nummer zijn werk als redactiecommis sielid van Vers van 't Vat beëindigd. Redactie en redac tiecommissie willen hem hierbij bedanken voor de jaren dat hij zich heeft ingezet voor Vers van 't Vat. Bij de achterpagina: Kuipersbaas L. Rosio uit Amsterdam brandt nummers en merken in houten fusten. In welk jaar de foto is genomen, is niet bekend.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 31