Gezamenlijk afscheid van drie medewerkers Afscheid J. Miedema Bunnik - Drie medewerkers namen op 16 maart gezamen lijk afscheid van onze onder neming. De drie, de heren L. Bleyenberg, H.Th.André en H.A.J. Pieck, maakten gebruik van de 571/2-jarigen regeling. De heer Meijer schetste tij dens de receptie van alle drie in het kort de loopbaan. De heer Bleyenberg werkte al twaalf jaar bij Vrumona en was gedurende die jaren werk zaam op de afdeling Verpak ken. Al die tijd heeft hij zijn werk op een rustige, onopval lende manier verricht. En ver der gold voor hem de regel: af spraak is afspraak. Iets waar hij zich altijd stipt aan heeft gehouden. De heer André van de bewa kingsdienst, kwam 27 jaar geleden als hovenier in dienst bij Vrumona. De heidetuin, die tussen de twee vleugels van het kantoor werd aange legd, kwam er op zijn initia tief. De heer Meijer liet tijdens de receptie de aanwezigen het bord 'Place André' zien, dat er gens tevoorschijn was geko men en jarenlang als naam bord bij de tuin had gestaan. Hij beloofde dat dit bord weer bij de heidetuin zal worden aangebracht. De heer Pieck kwam achttien jaar geleden bij Vrumona in dienst. Hij heeft al die tijd als sorteerder leeggoed gewerkt. In die functie deed hij steek proeven om de binnenko mende lege emballage te con troleren op vreemde flessen. In weer en wind vervulde Hein zijn werkzaamheden. Slecht weer had geen invloed op zijn altijd goede humeur, noch op zijn grote gevoel voor collegialiteit. Nieuwehorne - In Restaurant 'Het Witte Huis' vond vrijdag 31 maart een receptie plaats ter gelegenheid van het 25-ja- rig dienstjubileum en het afscheid van de heer J. Mie- dema, winkelvertegenwoordi ger Thuisverbruik Bier. De heer Versteeg sprak onder meer over de unieke verkoop- aanpak van de jubilaris. Na overhandiging van de jubi- leumspeld werd een optreden aangekondigd van 'De Door Singers' onder leiding van regi onaal verkoopleider Door Plantenga. De jubilaris kwam in zijn dankwoord op dit optreden terug en vertelde op humoristische wijze hoe hij in zijn loopbaan voor het eerst werd geconfronteerd met een vrouwelijke verkoopleider en hoe op deze 'primeur' in de markt werd gereageerd. V.l.n.r. De heren Bleyenberg, Pieck en André

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 29