WELKE HEAO'ER...? «abysses Z'n werkterrein maken. LEZERS AAN HET WOORD Wie wil van de horeca^ >-r XJSSSj-r- Heineken: horecavertegenwoordigers SS Je JU|, ™^™rr^a"imch niet mee niet ontevreden. vaderlandse extra vervelend. Daar Kri® l letter al gauw de aenuwro ^^kt^fhet H7róeSwee'maaLcht.K,Kdaar volgende t> peis abetnoueorooevan. word |e alslid van van vermoeidheid MMrWaa'a«"è woed. door de directie van rSnnde'vuilnisba.gesnta.eu a,fabe..ebehoren.WoM^locWen ^Edua^dBos AmsterdamB V. is bet allemaal extra vervelend. niet ontevreden. vaderlandse in deae tachtiger larn^^^ ^"^n^elderbochten. steeds in steeas mg h meest Omdat elke tekst Vervaardigd, adequate type m° Bv is het allemaal SS=tï».— .■olgendetypeisalweerinaantocht le„ Hetenetype^og^-^ volg^Pf»1—;vanl "Voor zieke le y te pas niet ontevreden. vaderlandse in deze tachtiger ,aren tot het alfabet te behoren. wortn tmaXd- adequate type m „uv is het allemaal letter al gauw de zenuW™. dtmarkt,ofhet vol6r;S:"ibaaU.KiMaar Heineken plaatst regelmatig advertenties in vak- en dagbla den, waarin om personen voor een bepaalde functie wordt ge vraagd. Binnenkort zullen die personeelsadvertenties een an dere vormgeving krijgen dan voorheen. Het meest opvallende verschil is dat de kroonkurkdoppen van diverse merken plaats hebben gemaakt voor één illu stratie: de Heineken-lichtbak. Deze wordt in de bladen, waar dat mogelijk is, in kleur afge beeld. Een pakkende zin maakt bovendien in één oog opslag duidelijk voor welke functie een vacature bestaat, zoals: 'Welke Heao'er zorgt dat ons merk z'n waarde be houdt?' Door deze elementen voldoet de nieuwe personeels advertentie meer aan de eisen van deze tijd. De advertentie straalt kwaliteit uit, is moder ner, wervender en sluit door zijn vormgeving goed aan bij de bestaande reclamecampag nes in de dagbladen. Belang rijk is ook dat de afzender van de advertentie, Heineken, di rect te herkennen is en dat de lichtbak de relatie tussen be drijf en produkt duidelijk in beeld brengt. Voor deze nieuwe opzet is gekozen om op een nog sterkere manier kandidaten te kunnen werven, waardoor in een later stadium een betere selectie uit de solli citanten kan worden gemaakt. Deze advertentie geldt voor alle onderdelen van bier, HTB, stafdiensten Heineken Neder lands Beheer, export en con cern. De advertentie geldt niet voor de GWN en voor Vrumona. 21 De personeelsadvertentie zoals deze in de krant verschijnt, maar dan wel met een andere tekst! (m/v) In deze rubriek laten we lezers van Vers van 't Vat aan het woord over artikelen die in ons personeelsblad hebben ge staan of over andere Heine- ken-aangelegenheden hun zeg je willen doen. Dit keer publiceren we een gedeelte uit een ingezonden brief van de heer G. Gischler, gepensio neerd medewerker van onze onderneming. Hij schrijft: "Met genoegen lees ik altijd Vers van 't Vat. Vooral bij artikelen waar een stukje geschiedenis om de hoek komt kijken, gaat er nog wel eens een lichtje bij me branden. Ik las enige tijd gele den in Vers van 't Vat een aar dig artikel over 25 jaar HTB, waarvan ik op "buitenland" voor een groot gedeelte de beginperiode heb meege maakt. Wat mij opviel in de passage 'In de vaart der brou werijen' was dat de heer U.D. Stikker genoemd wordt als de man die aan het eind van de oorlog de contacten met buitenlandse partners geweldig gestimuleerd heeft. Mijns inziens was dat de heer Dirk Upko Stikker. Misschien zult u zeggen 'What's in a name'?, maar ik maak u er slechts opmerkzaam op omdat dergelijke artikelen misschien nog wel eens als geschied schrijving geraadpleegd wor den."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 21