"Produktie is een coöperatie van vele disciplines" "Ik ben dus jaren achtereen van de ene brandhaard naar de andere gereisd" "Ik heb de Verenigde Naties thuis" gaan vragen bij Fidel Castro, die daar net in het zadel zat en echt alle touwtjes in handen had. Ook hij vond het een prima idee. Maar het is uiteindelijk toch niet door gegaan. Ik heb daarop mijn spullen gepakt en ben naar mijn gezin in Renkum teruggegaan." Verenigde Naties In de krant las hij een oproep van Heineken voor assistent-bedrijfslei ders. "Ik zei tegen mijn vrouw: een biertje en een reiskostenvergoeding krijg ik daar altijd, dus ik ga maar eens langs." Maar hij kreeg meer. De eerste twee jaar een brouwersoplei ding. "Met alles erop en eraan, inclu sief het werken in nachtploegen. Ik zie dat nog steeds als een heel goede opleiding. Als je het werk niet in de praktijk hebt gedaan, leer je het vak nooit." Na stages in Zwitserland, Engeland en België begon zijn 'avon tuur in den vreemde In 1961 werd hij door Heineken aangesteld als Joint General Manager Technical in Ghana. "Ik ging daar met mijn vrouw en drie kinderen heen. Toen wij vier jaar later verhuisden naar Singapore waren we met z'n zevenen. Ons ge zin is door al die reizen een zeer internationaal gezelschap geworden. Ik zeg wel eens: ik heb de Verenigde Naties thuis." Revoluties Met de overplaatsing naar Singapore in 1965 kwam er een einde aan een "roerige tijd". "Het werd gelukkig wat rustiger. Want het woord 'revolutie' liep tot die tijd dwars door mijn car rière. Tijdens mijn studie zat ik in Marokko tussen strijdende Berbers en Arabieren. In mijn Indonesië-tijd woedde de strijd om Nieuw-Guinea. Op Cuba zaten Castro en Batista el kaar in de haren. En later in Ghana riep president N'krumah zich uit tot verlosser van het volk. Terwijl hij triomfbogen liet bouwen, richtte hij het land volledig ten gronde. Ik ben dus jaren achtereen van de ene brand haard naar de andere gereisd." Nederland Na zeven jaar 'brewmaster' en Depu ty Technical Manager van de Singa porese Anchor en Tiger brouwerijen te zijn geweest, verhuisde de heer Horstman met zijn vrouw naar Lagos, Nigeria. Terug in Nederland werd hij in 1974 bedrijfsleider van de brouwerij aan de Van der Helststraat. "Ik moest erg wennen aan Nederland. Ik had net twintig jaar tropen achter de rug." Een jaar later werd hij aange steld als Coördinator brouwtechni- sche zaken en werd hij benoemd tot adjunct directeur. Het verblijf in Nederland werd definitief. In 1981 werd hij directeur Produktie Heineken Nederland. Een functie die hij tot 1 mei vervult. De heer Horstman noemt het vervan gen van het totale binnenlandse fles- senpark en het introduceren van nieuwe verpakkingen voor de Ameri kaanse markt als voorbeelden van de vele grote projecten van de laatste ja ren. "Zeker zo belangrijk zijn de slui tingen geweest van de Amstel Brou werij aan de Mauritskade en de Heineken brouwerij aan de Van der Helststraat geweest. "Het is niet al tijd even leuk om de deur achter je dicht te trekken. Maar ik zie het als een logische consequentie van de wil om de efficiëncy van de produktie op te voeren. Wil je concurrerend blijven en de continuïteit van het concern waarborgen dan moeten verouderde brouwerijen dicht en moeten moder ne worden gebouwd." De directeur Produktie is redelijk tevreden over de brouwerijen van vandaag. "Binnen de poort marcheert het naar mijn idee goed. Spreken we met elkaar af dat we op uur X rechts af gaan, dan gaat iedereen rechtsaf." Hij vervolgt: "Belangrijk is daarbij dat oude traditionele brouwerij? De heer Horstman hierover: "Kleinschalig heid levert naar buiten toe het beeld op van nostalgie en ambachtelijk heid. Maar het kan ook de suggestie wekken dat je niet in staat bent een produkt van hoge kwaliteit te ma ken. Juist door het gebruik van com puters kun je optimaal profijt trekken van het traditionele brouwproces." Belangrijk is voor de heer Horstman de relatie tussen produktie en com mercie. "Het is een belangrijk samen spel. Produktie heeft in de eerste plaats het produkt voor ogen. Com mercie is direct op de klant gericht die op zijn beurt weer naar het pro dukt kijkt. Wij hebben dus alles met elkaar te maken." Amerika Als directeur Produktie heeft de heer Horstman er nog verschillende neventaken bij gehad. Zo is hij acht iedereen bereid moet zijn aangespro ken te worden op datgene wat hij doet en zegt. Verantwoordelijkheden zijn er om gedragen te worden. Computers en ambachtelijkheid De brouwerij van vandaag is een heel andere dan de heer Horstman bij zijn start bij Heineken aantrof. Compu ters die worden bediend door 'opera tors' en er voor zorgen dat vele tien tallen verschillende produkten in de juiste verpakking en van een con stante kwaliteit het brouwerijterrein verlaten. Wat is er nog over van die

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 19