KLARINGSKUI P SCHROOT BOSTEL BROUWKETEL WORT bier al na een paar dagen. Het was dan ook belangrijk om het zo snel mogelijk te brouwen en op te drin ken. Het bier bedierf zo snel door een gebrek aan hygiëne. Brouwkuipen werden niet goed schoongemaakt, waardoor resten van oude brouwsels in het nieuwe bier terechtkwamen. Tegenwoordig zijn de brouwers heel erg alert op hygiëne en wordt alles zorgvuldig schoongemaakt. Watertochten Brouwerijen waren vroeger vooral gevestigd aan een rivier, gracht of bron, waar ze het water vandaan haalden. Dat water moest wel zuiver zijn. Des te schoner het water, des te beter de smaak. In de provincies Lim burg en Brabant was dat geen pro bleem. Maar de westelijke en de noordelijke streken hadden vaak met brak (zoutachtig) water te maken. In Amsterdam haalden de brouwers in eerste instantie het water uit de grachten. In de zeventiende eeuw echter moesten ze de stad uit om aan schoon en vers water te komen. Het grachtwater was niet al te best meer en het water van de Haarlemmer meer was de brouwers te zout. De watertochten leidden soms tot ver achter het plaatsje Weesp, waar het schoonste Vechtwater was. Water dat ze vervoerden met trekschuiten, die door paarden werden voortgetrokken. In de winter werd een ijsbreker inge zet om vrij baan te maken voor de schuiten. Goed brouwwater Nog steeds is de kwaliteit van water van grote invloed op de kwaliteit van bier. Maar de brouwers hoeven het niet meer van ver te halen. Via eigen behandelings- en zuiveringsinstal laties wordt het op de juiste brouw- SCHROOTMOLEN Water is een belangrijk onderdeel van het brouwproces waterkwaliteit gebracht. Dat is no dig, omdat het huidige drinkwater wisselend van kwaliteit is. Goed brouwwater, afhankelijk van de daar mee te brouwen typen bieren, bestaat uit water dat kan variëren in de hoe veelheid mineralen (zoals zouten en kalk), die in het water zijn opgelost. Elk type bier vraagt namelijk een spe cifieke samenstelling. Zo worden bijvoorbeeld pilsener bieren als Heineken uit zacht water gebrouwen en Engelse Ale bieren uit hard water. Met behulp van moderne filtratie technieken wordt het water ontzout en vervolgens de gewenste minerale samenstelling gegeven. In de vesti ging van Heineken in Zoeterwoude gebeurt dit in een grote waterbehan delingsinstallatie, waarin het licht verzilte duinwater bewerkt wordt. Dat gebeurt via een natuurlijk proces, waarbij semi-doorlaatbaar materiaal (membranen) wordt gebruikt. Door deze behandelingstechnieken kan uit drinkwater van wisselende en ver schillende samenstelling een hoog waardige constante brouwwaterkwa- liteit worden verkregen! Geen verspilling In Zoeterwoude worden grote hoe veelheden water gebruikt. Niet al leen om bier te brouwen, maar ook om te koelen, te pasteuriseren en de flessen en fusten te reinigen. Zijn in veel andere brouwerijen voor één glas bier nog twaalf glazen water nodig, in onze brouwerijen worden slechts zes tot zeven glazen water voor één glas bier gebruikt. Verspilling wordt voor komen door nieuwe gesloten aan- en afvoersystemen, hergebruik voor koe ling en scherpe controle. In het volgende deel aandacht voor gerst, de basis voor bier. (iivan v] >roces

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 17