NOG SLECHTS 2 MAANDEN: JUBILEUM ACTIE IDEEËNBUS Sinds januari van dit jaar hangen ze er: de nieuwe ideeën(ei)bussen, die uit hun dop lijken te barsten vanwege de enorme hoeveelheid ideeën die er in zit. Maar zitten die bussen nu echt barstensvol ideeën? Of laat men de kans op een fraaie prijs in de jubileumactie van de ideeënbus liggen? ,,v 'V "«-IIK-A,. Ul,xii>hus V'milm"'" '"■•'fciN cv,, 'C. 'k,v"/I.-I, J"s «VHcii "Hlr '"I.i'.i.'k "Op sommige vestigingen is een duidelijke toename van het aantal ideeën te zien", ver telt de heer F.G.A.M. Roolaart, secretaris van de Centrale Ideeënbus Commissie. "In Zoeterwoude bijvoorbeeld zijn in het eerste kwartaal van dit jaar ruim twee keer zoveel ideeën ingediend als in het eerste kwartaal van vorig jaar. In Den Bosch is zelfs bijna het drievoudige aantal binnenge komen. Een toename, die vol gens de secretarissen van de beide plaatselijke ideeënbus commissies werkelijk te dan ken is aan de lopende jubi leumactie met de extra prijzen. Op zich lijkt dat veel belovend. De eerlijkheid ge biedt echter erbij te zeggen dat het kwaliteitsniveau van de ideeën niet in alle gevallen even hoog is. Veel medewer kers denken misschien 'hoe meer ideeën, hoe meer kans op een reis'. Maar dat is niet zo. In het reglement van de jubileumactie staat: "Voor de jubileumloterij komen in aan merking de ideeën die zijn ingestuurd in de periode 1 januari 1989 - 30 juni 1989 en die door de plaatselijke ideeënbuscommissies worden aangemerkt om voor verdere behandeling in aanmerking te komen." "Nadrukkelijk staat daarbij nog vermeld dat ideeën die worden afgewezen, ook al krij gen ze een aanmoedigingspre mie toegekend, niet meedin gen in de loterij. Het heeft dus geen zin ideeën in te sturen die weliswaar ludiek zijn of origineel, maar waarbij het be drijf geen baat heeft. Natuurlijk mogen de mensen hun creativiteit gebruiken. Graag zelfs. Maar bedenk tevoren goed of het idee wel voor behandeling in aanmer king zal komen. Ongetwijfeld leven er genoeg ideeën bij de medewerkers, die wèl vol doende kwaliteit hebben om behandeld te kunnen worden. De jubileumactie duurt nu nog ruim twee maanden. Alle tijd dus nog om mee te doen. Ik zou zeggen, grijp die kans. Tenslotte kun je niet alle da gen een reis naar de Verenigde Staten, de Canarische Eilan den of naar Portugal winnen."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 15