OPENING NIEUW OPLEIDINGS- LOKAAL NIEUW LAB Bunnik - De heer R. Over- gaauw, Algemeen Directeur Vrumona, opende dinsdag 7 maart officieel het volledig vernieuwde opleidingslokaal van Vrumona. Het nieuwe lo kaal is voorzien van een aan tal audio-visuele hulpmidde len die Vrumona in staat stelt aan de opleidingsbehoeften binnen het bedrijf te voldoen. De heer Overgaauw haalde in zijn openingswoorden de aan bevelingen van het Adviesbu reau Horringa en De Koning aan, dat in 1985 de mogelijk heden tot reorganisatie bij Vrumona onderzocht. In het Herstructureringsplan van dat bureau stond onder meer dat voor het produceren van hoog waardige kwaliteitsprodukten het van belang is goed opge leide medewerkers te hebben. Motivatie en opleidingsniveau van de medewerkers zijn mede bepalend voor een ster kere concurrentiepositie van Vrumona. In het vernieuwde opleidings lokaal kunnen groepen van maximaal twaalf personen aan de daar te houden cursussen of opleidingen deelnemen. Ook kan het lokaal dienst doen als ontvangstruimte Bunnik - Het laboratorium complex van Vrumona is to taal verbouwd. Het nieuwe lab is veel moderner en heeft, vanwege de grote toename van benodigde apparatuur, een an dere indeling gekregen. Hier door zal er nog beter en effici ënter gewerkt kunnen worden. De hoofdverbouwing werd be gin december afgerond. De afgelopen maanden heeft de verdere afwerking plaatsge vonden. Het laboratorium complex bestaat nu uit een kaartenkamer, een micro-bio logische afdeling, een analys- tisch lab, proces-controle, een technologisch lab, een confe rentie-kamer en een aantal kantoren.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 11