COLONNE 1 IN BEDRIJF OPEN HUIS BEDRIJFS KANTOOR Zoeterwoude - Het lijkt nog maar kort geleden dat in Zoe terwoude het spectaculaire transport van de oude en nieu we wasmachines van colon ne 1 te zien was. Inmiddels draaien de gescheiden A en B lijnen van de colonne volop. Enige kenmerkende punten van het vernieuwde gedeelte in colonne 1 zijn: er is een ver beterde warmtehuishouding met minder watergebruik op de wasmachines en een lager geluidsniveau bij de inloop. Kenmerkend voor de etiket teermachines: een capaciteit aan 60.000 flessen per uur, een hoog-frequente vulhoogte- inspectie en extra voorzienin gen om de flessen eventueel van een staniol te voorzien. een bezoek aan het bedrijfskantoor tijdens het 1open huis' Een rondleiding in het nieuwe bedrijfslaboratorium op de vierde verdieping be hoorde tot de mogelijkheden het contactbiertje van maart. Voor de medewerkers van de brouwerij Zoeterwoude zal het contactbiertje in het ver volg altijd in de hal van het bedrijfskantoor plaats hebben. Dat gebeurt op elke tweede donderdag van de maand van 15.00 tot 17.00 uur. De maan delijkse bijeenkomst voor me dewerkers van het centrale kantoorgebouw blijft gehand haafd op de laatste donderdag van de maand, beginnend om 16.30 uur. In het kader van het alcohol en werkbeleid is tevens beslo ten de contactbiertjes niet lan ger dan twee uur te laten du ren. Zoeterwoude - Vlak voor Pa sen was er in het bedrijfskan toor in Zoetetwoude 'open huis'. Alle Zoeterwoudse me dewerkers kregen op donder dag 23 maart de gelegenheid een kijkje te nemen in het nieuwe gebouw. Deze bijeen komst kwam in de plaats van

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 10