Nederlandse les voor buitenlandse werknemers bij Heineken en Vrumona Bij Heineken en Vrumona is de cursus 'Nederlands op de werkvloer' gestart voor buitenlandse werknemers, die werkzaam zijn in de produktie. De cursus heeft tot doel de buitenlandse werknemer zodanige basiskennis van het Nederlands te geven, dat hij zo goed mogelijk zijn werk kan doen. Vooral nu er steeds meer zelfstandigheid en kwaliteitbewustzijn van de werknemer wordt gevraagd, blijkt kennis van de Nederlandse taal onmisbaar te zijn. De lessen worden gegeven door speciaal daarvoor aange trokken docenten. Een les in Bnnnik neken. We hebben voor de leesstukjes bijvoorbeeld gekozen voor foldermate riaal en artikelen uit Vers van 't Vat. Voor de mondelinge opdrachten en het leren schrijven van Nederlands wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van situaties en termen die in de brouwerij voorkomen of gebruikt worden. Het les materiaal is er bovendien op gericht dat zowel beginners als gevorderden aan de cursus kunnen deelnemen." Bunnik Bij Vrumona in Bunnik wordt individu eel les gegeven. Dertig weken lang krij gen de cursisten, van wie de meesten af komstig zijn uit Marokko, elke dag een kwartier les in spreekvaardigheid en het schrijven en lezen van Nederlands. De cursus wordt vanwege de verbouwing van het opleidingslokaal gehouden in een noodlokaal. De lessen zijn volgens de heer W.K. van Bezooyenopleidings functionaris van de afdeling Personeels zaken, nodig vanwege de grote verande ringen bij Vrumona. "We verlangen van onze werknemers dat ze kwaliteitsbe wuster, communicatiebewuster en zelf standiger gaan werken. En daarbij heb je de Nederlandse taal nodig." Op 3 oktober zijn de eerste lessen met 48 deelnemers begonnen. Ze lopen uiteen van het leren van Nederlands met be hulp van eenvoudige plaatjes, tot en met het behandelen van thema's als 'het woonhuis'. Na elk thema volgt een toets. Aan het einde van de cursus kan de deel nemer een getuigschrift krijgen voor het met succes afronden van de lessen. "We hebben gekozen voor één kwartier per dag, omdat dan de stof beter te verwer ken is. Bovendien zal het Nederlands, vanwege de constante herhaling van de lesstof, beter door de cursist worden ont houden", aldus Van Bezooyen. Na af loop van de cursus zal bekeken worden of er een vervolgcursus Nederlands ge houden wordt. In Zoeterwoude is de cursus op 5 sep tember gestart met vijftig deelne mers. Het gaat om medewerkers die af komstig zijn uit landen als Marokko, Turkije, Spanje en Engeland. De lessen duren tot en met juni 1989 en worden ge geven door docenten van het Educatief Centrum voor Den Haag en omstreken. De cursus is gericht op het werken bij Heineken en wordt geheel in het Neder lands gegeven. Men kan er op vrijwillige basis aan meedoen. Er wordt twee keer per week les gegeven, in blokken van twee uur. De lessen vinden in principe vóór het werk plaats, zowel overdag als 's avonds. Ook wordt gebruik gemaakt van roostervrije dagen. De cursus wordt gehouden in de vestiging Zoeterwoude, de voormalige brouwerij in Amsterdam en in leslokalen in Rijswijk en Rotter dam. Hierdoor kunnen cursisten zoveel mogelijk in de buurt van hun eigen huis adres de lessen volgen. Er wordt aan groepen van maximaal zestien personen les gegeven. In Zoeterwoude wordt de cursus onder meer gehouden in het leslokaal Brouwen Mevrouw H. Wierts, personeelsfunctio naris voor de sector Verpakken, Intern Transport en de Bedrijfstechnologische Dienst, hierover: "De cursus is erop ge richt dat de medewerkers zelfstandiger kunnen werkenDat ze kwaliteitsbewus ter leren denken en ook aan werkoverleg mee kunnen doen. Want daar heb je Ne derlands bij nodig. De lesstof richt zich daarom ook op de werksituatie bij Hei- 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 8