1 belang is. Bij ongevalbestrijding gaat het vaak om minuten, zo niet seconden. Je moet dan niet nog eens in een boek van een paar honderd pagina's hoeven zoe ken wat je moet doen", verduidelijkt de heer Verschure de opzet van het plan. Noodsignalen Het Bedrijf Huipverlenings Plan is spe ciaal voor de Zoeterwoudse vestiging ontwikkeld en is de afgelopen maanden gepresenteerd aan de staf- en kaderme dewerkers. De wachtchefs en groepslei ders worden nog vóór het einde van het jaar over het plan geïnformeerd. De ge detailleerde instructie is in handen van het hoofd Interne Dienst. Hij verzorgt als Hoofd Bedrijfshulpverleningsdienst (B.H.D.) samen met de brandweer uit Leiden de voorlichting rond het B.H.P. aan Coördinatoren Repressieve Zaken (C.R.Z.) en de Heineken bedrijfsbrand weer. Begin 1989 is het dan tijd voor een oefening. De heer Von Zboray: "Dat wordt een zogenaamde desk-oefening. Er hoeft geen brandweerman of 'Auto te water' is een vast onderdeel tij dens de oefeningen van de hulpverle ningsinstanties E.H.B.O. uit te rukken. Het Hoofd van de B.H.D. en de Leidse brandweer zet ten een noodsituatie op papier en alle be trokkenen moeten met het B.H.P. in de hand zo snel mogelijk aangeven wat er zou moeten gebeuren." De vele medewerkers die geen directe veiligheidsfunctie hebben, zullen hope lijk nooit iets van het nieuwe plan mer ken. Zolang zich geen ernstige calamitei ten voordoen, zal hen waarschijnlijk al leen de meldingsprocedure bij de ka merdeur opvallen. "En op elke eerste maandag van de maand zullen we de mensen vetrouwd gaan maken met de noodsignalen", vertelt commissie-voor zitter Verschure. "Vanaf 1 januari 1989 zullen wij, na de sirenes die de gemeente laat loeien, ook onze alarmsignalen laten horen. Eerst alleen nog in het hoofdkantoor en het nieuwe bedrijfskantoor. Later als de in stallatie ook in de brouwerij volledig is aangelegd, zullen de attentie-, ontrui- mings- en sein-veilig signalen ook daar te horen zijn." Ook verkeersongevallen worden, compleet met ambulance en brandweerauto's, in scene gezet Een stapel brandende pallets zorgt voor een flinke rookontwikkeling meld en op welke manier. Voor de ont vanger van de melding is aangegeven welk ongevalsformulier hij moet invul len. Opvallend zijn de vele praktische tips die daarbij worden gegeven. 'Spreek duidelijk, laat weten wie je bent, waar je bent, waar het ongeval is, wat de aard van het ongeval is, controleer de melding en herhaal deze zonodig.' Nog steeds in ontwikkeling zijn de zoge naamde aanvalsplannen. "Het is belang rijk om te weten op welke plaats in een gebouw, waarin een calamiteit optreedt, zich nog andere gevarenbronnen bevin den. Maar je moet ook weten op welke plaatsen zich de hulpmiddelen bevinden en hoeveel mensen er in het gebouw zijn", vertelt de heer Von Zboray. Na de melding moet de 'trein' op gang komen. Hulpverleningsinstanties moe ten worden opgeroepen. Naar aanlei ding van de aard en omvang van het ge beurde wordt er een alarm afgegeven: klein-, middel-, groot- of ramp-alarm. Het afdelings-, klein, middelgroot, groot of rampcommandoteam reageert daar op. "In de organisatie en de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegd heden bij de calamiteitenbestrijding zijn wij uitgegaan van de hiërarchische orga nisatiestructuur, zoals die op de afdelin gen bestaat. In panieksituaties werkt die toch het beste. Iedereen is gewend aan die dagelijkse verdeling van verantwoor delijkheden", licht de heer Verschure toe. Vluchtroutes Bladerend in het dikke boekwerk dat het B.H.P. uiteindelijk is geworden, vallen vooral de vele kaarten en overzichten op. Het brouwerijterrein is verdeeld in tien sectoren en voor elke sector is een aparte vluchtroute aangegeven. "Wan neer een bedrijfsruimte of -terrein moet worden ontruimd is het belangrijk dat ie dereen zich op een vaste plaats verza melt. Daar kunnen dan de 'koppen' wor den geteld", aldus de heer Verschure. Maar ook de chauffeurs van de ambulan ces die eventueel ingezet moeten wor den, kunnen plattegronden vinden van de verschillende ziekenhuizen in de om geving. Aan alles is gedacht. Het boekwerk omvat zoveel, dat je je af vraagt of de gebruikers door de bomen het bos nog wel kunnen zien. "Daarom hebben we er een losbladig systeem van gemaakt. De betrokkenen krijgen alleen dat deel van het B.H.P. dat voor hen van 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 4