Kinderen opgelet! Heineken-niedewerkers spelen eigengemaakt spel in pauze Chauffeurs Toon en Cor door de finish WIE HERKENT DEZE FOTO? Dit keer een vraag voor de autokenners. Van deze foto is niet bekend om wat voor type auto het gaat en in welk jaar deze wagen werd gemaakt. Wie het ant woord weet kan dat sturen naar me vrouw M.J. Ketting van de afdeling Mu- seumgoederenbeheer. Het adres: Post bus 28, 1000 AA Amsterdam. Bellen kan ook: (020-)702105. De redactie van Vers van 't Vat vraagt jullie om mooie tekeningen te maken voor het kerstnummer van ons blad. Deze tekeningen moeten gaan over wat jij je voorstelt bij Kerstmis. Daarnaast kun je ook meedoen aan een verhalen- wedstrijd. Ook het verhaal dat je in stuurt moet over Kerstmis gaan en jouw mooiste herinnering aan dit feest. Doe je best, want er zijn leuke prijsjes te win nen. Bovendien worden het mooiste kerstverhaal en de drie beste tekeningen in de verschillende leeftijdsgroepen (0-5, 5-10 en 10-14 jaar) in het kerstnummer van Vers van 't Vat geplaatst. Stuur je verhaal of tekening in een ste vige enveloppe op onder vermelding van je naam, adres, woonplaats en leeftijd, de naam van je vader of moeder die bij Heineken werkt en de afdeling waar hij of zij werkt. Zend het verhaal of de teke ning -allebei mag ook- wel in vóór woensdag 1 december, anders kun je niet meer aan de wedstrijd meedoen. Het adres is: Redactie Vers van 't Vat, kamer 2.335, postbus 530, 2380 BD in Zoeterwoude. Veel succes! Toon Visser (rechts) j-sgS V.l.n.r. De heren R. Verhangen SysteembeheerC. van Boven (Data Base-admi nistrator), H. de Jong (Technisch Ontwerper) en C. Romeijn (extern medewerker, B.S.O. software) ZOETERWOUDE - Wie tussen de mid dag langs het kantoorgebouw in Zoeter woude wandelt, heeft hen misschien al eens gezien: de Heineken-medewerkers met hun zelf bedachte 'kaatsspel'. Ze spelen het dan ook elke pauze. Ander half jaar geleden zijn ze er mee begon nen en sinds die tijd zijn ze steeds fana tieker geworden. Het spel is een mix tus sen volleybal en tennis en kan door vier personen worden gespeeld. Het speel veld is een met krijt getekend tennisveld zonder net. Als 'kaats' wordt een tennis bal gebruikt, die met de vlakke hand on derhands moet worden geserveerd. Het duo dat het eerst acht punten weet te be halen, heeft gewonnen. ZOETERWOUDE - Op vrijdag 2 sep tember namen twee niet-Heineken me dewerkers afscheid van de brouwerij in Zoeterwoude. Het ging om de chauf feurs Toon Visser van de firma G. van de Heijden en Cor van de Hoek van de firma Brand en Van Wijk. Beiden waren kind aan huis in de brouwerij. Toon ver voerde negen jaar en Cor 22 jaar vele miljoenen liters bier voor Heineken. Nu mogen ze genieten van hun welver diende VUT. Toon en Cor bedankt!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 31