Personeelsblad van Heineken 3 Bedrijf Hulpverlenings Plan, inhoud en achtergron den 5 Opening Sourcy Pavil joen 6 Bedrijfsnieuws met on der meer: Uitreiking Brou werij Cultuurprijs; verbou wing emballage-terrein; Project 'Kleintje Pils' ge start; Euhofa bezocht Hei neken; Nieuwe wort-reini- gings methode 8 Nederlandse les voor bui tenlandse werknemers 9 Opnamen Japanse film in 10 Sluiting Leeuwarden. 12 Reorganisatie Bedrijfs gezondheidsdienst en ken nismaking met de artsen 14 Nieuwe beloningsstruc turen voor CAVO mede werkers 15 1 uit 6000: Lex Linde man van HTB 16 Een terugblik op de personeelsfeesten in Den Bosch en Zoeterwoude 18 Verenigingsnieuws: 19 Reclame op bood- schappenwagentjes; Heine ken in Seoul; Jumping Am sterdam 20 Hobby: Yvonne Edel man danst op z'n Spaans 24 Evenementen met on der meer: Bridge-to-bridge- loop Arnhem; Heineken- kroonkurken leggen voor goed doel; 25e Heineken Hengelwedstrijd 26 Kroniek 28 Afscheid en Jubileum 30 Ideeënbus 31 Wie herkent deze fo to?; Heineken-medewer- kers spelen eigen pauze- spel Toon en Cor namen af scheid; Maak een tekening of verhaal over Kerst HET LEZEN WAARD De Bedrijfsgezondheidsdienst is in het afgelopen jaar nogal van 'gezicht1 ver anderd. In Zoeterwoude, Amster dam, Den Bosch en de horecagebie- den treffen de patiënten veelal nieuwe doktoren in de spreekkamer. Alleen in Bunnik is alles bij het oude gebleven. In deze Vers van 't Vat stellen de vijf bedrijfsartsen zich aan u voor en vertel len zij over de veranderingen binnen de Bedrijfsgezond heidsdienst op de pagina's Bossche Brouwerij Hoe is het gegaan? Gesprek ken met betrokkenen Mees en Zoonen Regatta; A.H. Heineken opende ten toonstelling fotoclub 22 'OEF': Nieuw bestu ringssysteem Vrumona 39e jaargang nr. 10 November 1988 Verschijnt 12 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814034/814288 JlUV^llll^ll Uillll^ll 12/13 Bij de voorpagina: Het Sourcy Paviljoen van Vrumona in Bunnik. Op 4 oktober werd het geopend door de heer A.H. Heine ken. Zie verder pagina 5 Bij de achterpagina: Opening van de Heineken- manege in Amsterdam op 5 februari 1962. Links op de voorgrond de heer A.H. Heineken en Z.K.H. prins Bernhard Redactie: Hella Schoonveld hoofdredactrice Marguerite Feenstra Arthur Schiphorst Yvonne van Stek-Sanders Caroline Wassenaar redactie-assistente Redactiecommissie: Drs. W.W.F. de Ranitz voorzitter) R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Mr. H. Schaap Ir. J.B.R. Schwietert Drs. M.M.J. Valens Correspondenten: Arnhem: G.W. Westenberg Bunnik: H. Meyer 's-Hertogenbosch P. van der Aart Rotterdam: M. van Woerden Zoetermeer: Mw. Y.C.M. Plaatsman Zoeterwoude: Mw. B.F. Valdink Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-702257 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 2