In memoriam L. HOEKZEMA Bunnik A.W. van Gooswilligen (kwaliteits dienst) voor Technologische Bedrijfs- controle Zoeterwoude Voor de cursus Algemene Vooroplei ding Vakonderwijs: R.N. Behari, L. Hijman, G. Vlieland (allen brou wen), R.O. Bulckaen, R. van Gemert, E.J. Hoever, M. v.d. Linden, P. A.M. van der Sman, A. A. Soares, K. Thakoer, J. Zevenhoven (allen ver pakken) Voor de cursus Simatic S5: L.C.J. van der Bergh (storingsdienst verpakken m.i.t.)' L. Snijders (electrotechnische werkplaats), G. van Winkel (projecten bureau), J.P. Velthuizen (projectenbu reau) C. Ruitenberg (technische dienst gara ge) voor de verklaring Vakopleiding Chauffeur J.P. A.M. v.d. Jagt (technisch ontwerp) voor AMBI A.A.M. Metzemaekers (verkoop thuisverbruik) voor N1MA-A C.G.M. Rabelink (physieke distribu tie) voor VOA2 A.W. Schmidt (commercie bier) voor Doctoraal Bedrijfseconomie J.Ch. Sloos (physieke distributie) voor de cursus Vervoerswezen Mw. J. v.d. Steen (correspondentie HTB) voor Marketing Praktijk M. Filius (plaatselijke administratie), mw. J.C.E. van Velzen (administratie) voor MBA E.E. Noorlander (vorderingbeheer), mw. A. Verhoef (centralesalaris admi nistratie) voor PD Boekhouden Voor het Diploma LSBL-B: C.W. Hoek, H. v.d. Plas, G. Schaap, H.H. Tijveleijn, F.P.M. Walter (allen brou wen) E.P. van Doodewaard (brouwen) voor LSBL-A Horecagebieden C. Maliepaard (horeca technische dienst, Rotterdam) voor Basiskennis Informatica I P.A.J. Canters (horeca technische dienst, Midden Brabant) voor Elek trisch Schakelen J. Knijnenburg (verkoop, Den Haag) voor Algemene Handelskennis D.P. Oosterbaan (magazijn, Noord Holland) voor het diploma Heftruck rijder BUITENLAND IERLAND De heer H. van Dort keerde op 3 okto ber terug uit Ierland. KAMEROEN Op 27 september vertrok de heerM.C. van Duuren met zijn echtgenote naar Kameroen waar hij voor 10 maanden de functie van Coordonateur de Mon tage zal vervullen. ITALIË De heerW.A.J.G. Reijers is per 1 sep tember definitief met zijn gezin terug gekeerd uit Popoli, waar hij werkzaam is geweest als Head Quality Control. De heer Reijers bereidt zich op dit mo ment voor op zijn nieuwe functie. MARTINIQUE De heer J.G. Kempenaer is op 14 sep tember teruggekeerd uit Martinique. BAHAMA'S Geboren: Julia C., dochter van Y. v.d. Krieke werkzaam bij de Com monwealth Brewery. ONZE DIENST VERLIETEN Zoeterwoude Mw. M.G.C.M. de Jong-Van Galen (plaatselijke administratie) Mw. K.T.M. de Groot-Uljee (kwali teitsdienst) DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn vrouw, kinderen en familieleden wil ik u hartelijk bedan ken voor de fijne middag en de mooie cadeaus die ik mocht ontvangen ter ge legenheid van mijn afscheid. Het was een middag om nooit te vergeten. W.H. van Henne De grote belangstelling bij mijn af scheid op 7 september van de Raad van Bestuur, directie, collega's en oud-col lega's uit het gehele land, Friesland tot Limburg, was hartverwarmend. Ook de vele schriftelijke reacties en cadeaus ontvangen uit alle provinces, St. Lucia, Trinidad en Engeland gaven ons het gevoel 'uit het oog maar niet uit het hart'. Mede namens mijn vrouw, zoons en schoondochter wil ik iedereen nog maals hartelijk dankzeggen voor de be langstelling en organisatie tijdens onze afscheidsreceptie. Het was echt wat je noemt 'leven in de brouwerij!' John Ritman Mede namens mijn vrouw wil ik de di rectie bedanken voor de attenties die wij mochten ontvangen op mijn 65-ste verjaardagen bij ons40-jarig huwelijk. De Sint Nicolaascommissie hartelijk bedankt voorde cadeaubon. Mevrouw van Kooten bedanken wij voor haar bezoek en de leuke wijze waarop zij de cadeaus heeft aangeboden. J. Wimmers Al die belangstelling en hartelijkheid tijdens de receptie op 1 september, heeft ons een beetje verlegen gemaakt Daarom wil ik u, mede namens mijn gezin, danken voor uw aanwezigheid. Ook wil ik u bedanken voor uw vrien delijke woorden, reacties en uw bijzon dere cadeaus. Speciale dank aan diege nen die met zoveel inzet en creativiteit bezig zijn geweest om mijn 25-jarig ju bileum tot een feest te maken. C. Voermans OVERLEDEN Op 30 augustus is overleden de heer M. Wijnands (87). De heer Wijnands trad op 22 september 1919 in dienst bij Heineken in Rotterdam. Op 1 januari 1966 ging hij met pensioen. Op 6 september is overleden de heer G.C. Kapteijns (73). De heer Kap- teijns kwam op 19 augustus 1957 in dienst bij Heineken Den Bosch waar hij tot aan zijn pensionering op 1 no vember 1979 heeft gewerkt. Op 23 september is overleden de heer J. van Roon (76). De heer Van Roon trad op 1 maart 1948 in dienst van Hei neken te Rotterdam. Op 1 september 1977 is hij met pensioen gegaan. Op 3 oktober is overleden de heer G.P.H. van de Pol (73). De heer Van de Pol is op 1 januari 1969 in dienst ge komen van Heineken in Den Bosch waar hij tot aan zijn pensioen op 1 no vember 1979 heeft gewerkt. Op maandag 26 september is op 53-ja- rige leeftijd toch nog plotseling overle den de heer L. Hoekzema. Luuk Hoek- zema heeft vanaf zijn indiensttreding bij Heineken op 23 juni 1965 gewerkt op de Leurwagens in Amsterdam. Luuk was een harde werker, een goed collega en een man met hart voor de zaak. Kenmer kend voor hem was de wilskracht waar door hij toch weer terugkwam in het ar beidsproces, nadat hij eerder problemen had gehad met zijn gezondheid. Wij bewaren de beste herinneringen aan hem en wensen Grietje en de verdere fa milie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 27