Arnhemmers voor Burundi over de brug ARNHEM - Topatleten waren er ook bij de vijfde Bridge-to-Bridge-loop, die onlangs in Arnhem plaatsvond. Dat bleek uit de tijd die Tonnie Dirks en John Vermeule neerzetten: zij legden de tien Engelse mijlen (16,1 kilometer) af in respectievelijk 46,59 en 47.00 minuten af. Hetgeen betekent dat zij een gemid delde snelheid van meer dan 20 kilome ter per uur liepen. Verder werd de Bridge-to-Bridge-loop net als voor gaande jaren vooral gekenmerkt door het familiale karakter. Met een speciale familieloop, een prestatieloop en een jeugdloop is deze loop een evenement voor het hele gezin. Een extra dimensie kreeg de loop doordat Unicef van de or ganisatie tweederde van alle inschrijfgel den beschikbaar kreeg gesteld. Geld dat Unicef besteedt aan watervoorzienings projecten in Burundi. De Arnhemse schooljeugd voelde zich begaan met het lot van de kinderen in Burundi en nam in groten getale deel aan de Bridge-to- Bridge-loop. Ons concern was bij het evenemt aanwe zig met een jurywagen, parasols en span doeken en met Sourcy Mineraalwater, dat aan alle deelnemers werd uitgereikt Hengelwedstrijd met alveren randje Hoofd Evenementenorganisatie van Reclame Service, de heer N.A. Wassenaar (links) en Hoofd Public Relations Nederland, de heer R.G.H. Elfrink (rechts) met de drie (oud)-Heineken me dewerkers die al 25 jaar belangeloos hun medewerking verlenen aan de Heineken Nationale Hengelwedstrijd. V.l.n.r. detweeju ryleden B. Schuurman en J. Sluyter en rechts wedstrijdleider en oprichter van de wedstrijd, de heer H. Duiker. Zij kregen als spe ciaal aandenken een kristallen pul met inscriptie. AMSTERDAM - De Heine ken Nationale Hengelwed strijd vierde op 8 oktober een jubileum. Het was namelijk voor de 25e keer dat een hon derdtal van Nederlands beste hengelaars bijeen kwam om deel te nemen aan de Heine ken Nationale Hengelwed strijd. Dit keer waren ook alle winnaars van de voor gaande jaren uitgenodigd. Evenals vorig jaar werd aan de hengelaars een stekkie toegewezen langs de Amstel, tussen Nes aan de Amstel en Ouderkerk aan de Amstel. Hier was niet van te voren ex tra vis uitgezet: de hengelaars moesten het doen met de vis sen die normaliter de Amstel bevolken. Nadat alle hengelaars hun vangst nauwkeurig hadden laten meten door de contro leurs aan de waterkant, bleek de heer Mikkers uit Apel doorn de winnaar. Hij had in totaal 1.89 meter aan vis op de kant gezet, 'ondermaatse' exemplaren van minder dan 15 centimeter niet meegere kend. Bij terugkomst op de voor malige brouwerij in Amster dam waar traditiegetrouw de prijsuitreiking plaatsvond, kreeg de heer Mikkers hier voor de Heineken Wisseltro fee uitgereikt door de heer R.G.H. Elfrink, hoofd Pu blic Relations Nederland. Als herinnering aan deze ju bileumwedstrijd kregen alle deelnemers bovendien een flesse-opener in de vorm van een verzilverde dolfijn. Een speciale hulde ging naar drie oud-Heineken medewer kers. De heer H. Duiker, op richter van de hengelwed strijd, en de heren J. Sluijter en B.L. Schuurman, twee mannen van het eerste uur, werden ter gelegenheid van dit jubileum door de heer Elfrink speciaal in het zonne tje gezet. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 24