"Het zijn vaak trucs die zo voor de hand liggen, datje ze vergeet te gebruiken" 'TRAINER' LEX LINDEMAN: "Ik train de trainers", luidt het korte maar krachtige ant woord van Lex Lindeman wanneer hem wordt gevraagd naar zijn werk. "Maar ik zal je eerst even laten zien hoe onze afdeling is samengesteld." Hij loopt naar het presenta tiebord, pakt de stiften en zet de organisatie schematisch en in vier kleuren op papier. Hij lijkt niet zonder pen en papier te kunnen. Gedurende het gesprek zal hij ze regelmatig ter hand nemen. "Het gebruik van deze visuele middelen is een belangrijk onderdeel van de presentatietechnieken die ik de cursisten leer. Als ik er zelf dan al geen gebruik van maak. Lindeman werkt op de HTB afdeling Technische Opleidingen Internatio naal. Hij heeft een technische achter grond, aangevuld met een studie sociale bedrijfskunde en spreekt thuis met zijn Franse vrouw en met de kinderen uitslui tend Frans. "De jongste van twee jaar kent maar één Nederlands woord en dat is 'kaasschaaf, de Fransen hebben daar geen woord voor." De afdeling Technische Opleidingen In ternationaal bestaat uit drie secties. De eerste organiseert opleidingen en semi nars voor technisch-specialisten, een tweede doet dat voor brouwspecialisten en de derde sectie - die van Lex Linde man - houdt zich bezig met trainingsme thodieken. Hij traint leidinggevenden die cursussen geven aan hun eigen mede werkers, wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe installatie in gebruik wordt geno men. Eén ding hebben de drie groepen gemeen. Ze werken hoofdzakelijk voor buitenlandse Heineken-partners. Train de trainer Twee keer per jaar ontvangt Lindeman groepen buitenlanders voor de Train de trainer' cursus. De ene keer in een Engelse en de andere keer in een Franse versie, elk voor een periode van vijf we ken. "Daarnaast zijn er regelmatig spe ciale trainingsopdrachten. Zo heb ik lo kale opleidingen verzorgd voor instruc teurs in bijvoorbeeld Italië en Spanje. In het afgelopen jaar gaf Lex Lindeman een cursus presentatietechnieken aan groepsleiders van de bottelarij in Zoe- terwoude. In overleg met de afdeling Centrale Training en Vorming ontwik kelde hij eenzelfde opleiding voor 'gevorderde' HTB-ers die regelmatig presentaties moeten verzorgen. Daar naast verschijnt hij enkele keren per jaar op seminars om managers te vertellen over het systeem van Functionele Oplei dingen, waar de 'Train de trainer' cursus onderdeel van is. "Gesjeesd" Grillig, dat zou je de loopbaan van Lex Lindeman kunnen noemen, voordat hij in 1982 bij Heineken begon. Met plezier kijkt hij op die tijd terug. Na de MTS begon hij aan HTS-bouwkun- de ."Daar ben ik gesjeesd, zoals dat toen heette. Ik had een vriendin in Parijs en zij was voor mij veel belangrijker." Hij bracht een tijdje door in de Franse hoofdstad, stond korte tijd bij Peugeot aan de te kentafel en leerde de Franse taal. Terug in Nederland startte hij zijn eigen be drijfje in de verkoop van bouwmachi- nes. "Na drie jaar ben ik daar van de ene op de andere dag mee gestopt en ben ik voor een baas gaan werken." Hij zette voor een uitzendorganisatie een perso neelsinformatiesysteem op en studeerde in de avonduren sociale bedrijfskunde. In 1982 kwam hij bij Heineken Interna tionaal terecht. Twee jaar later startte hij bij Heineken Nederlands Beheer om zich ook daar met de invoering van het personeelsinformatiesyteem bezig te houden. In 1986 begon hij aan zijn hui dige baan. Over dat werk zegt hij: "Het werken met mensen uit andere culturen maakt het uiterst interessant. Toen ik eenmaal met mijn Franse vriendin ge trouwd was, merkte ik dat ik mijn eigen culturele achtergrond beter leerde her kennen en daardoor andere culturen meer ging waarderen en begrijpen. Je kunt je voorstellen dat het dus heel span nend is om bijvoorbeeld in een Afri kaans land waar men soms niet kan lezen en schrijven, een instructie te verzorgen Met tekeningen en foto's kom je veel verder dan je denkt. Het zijn vaak trucs die zo voor de hand liggen, dat je ze ver geet te gebruiken." Lex Lindeman (rechts) geeft instructies aan drie Afrikaanse cursisten

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 15